Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi ZdrowiaPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 lutego 2010 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 28 lutego 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
k.misztal@mz.gov.plROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia ………….. 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia


Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W statucie Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161, z 2005 r. Nr 184, poz. 1542 oraz z 2007 r. Nr 24, poz. 147), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 10;
2) w § 7 w ust. 3 uchyla się pkt 8.

§ 2.

Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż przez miesiąc od dnia jego wejścia w życie.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.
UZASADNIENIE


Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Celem proponowanej regulacji jest usunięcie ze struktury organizacyjnej Rzeczników Praw Pacjenta, działających dotychczas w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w każdym z oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.Proponowana zmiana jest związana z wejściem w życie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 72, poz. 641), która określa m.in. tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 41 i 42 tej ustawy Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nadzór nad działalnością Rzecznika sprawuje Prezes Rady Ministrów.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, istnieje konieczność zmiany statutu Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie. Należy przy tym podkreślić, iż proponowana zmiana rozporządzenia nie oznacza powstania nowej struktury organizacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia, a jedynie ma na celu dostosowanie tej struktury do przepisów ww. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Z dokonanej analizy regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż część zadań rzeczników praw pacjenta działających w centrali oraz oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia wykonywał Departament Spraw Świadczeniobiorców, działający w centrali oraz Wydziały Spraw Świadczeniobiorców działające w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Część zadań pokrywała się z kompetencjami rzeczników praw pacjenta, natomiast w przypadku zadań niepokrywających się z kompetencjami rzeczników praw pacjenta, istnieje możliwość przejęcia powyższych zadań przez Departament Spraw Świadczeniobiorców działający w centrali i Wydziały Spraw Świadczeniobiorców działające przy oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt przewiduje wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Proponowane vacatio legis wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego dostosowania regulaminów organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jego oddziałów do aktualnie obowiązujących przepisów ustaw oraz na dokonanie niezbędnych zmian organizacyjnych oraz technicznych. Jednocześnie w projektowanym § 2 wprowadza się regulację, zgodnie z którą regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie statutu w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż przez miesiąc od dnia jego wejścia w życie.

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nie spowoduje konieczności powstania dodatkowych kosztów administracyjnych Funduszu. Dotychczasowe zadania rzeczników praw pacjenta działających w centrali oraz oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną odpowiednio przejęte przez Departament Spraw Świadczeniobiorców i Wydziały Spraw Świadczeniobiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Projekt rozporządzenia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Regulacja oddziałuje na Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
W ramach szerokich konsultacji społecznych projekt został skierowany m.in. do: Związku Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego – Organizacji Pracodawców w Gnieźnie, Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego, „Porozumienia Zielonogórskiego” Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, Izby Lecznictwa Polskiego, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Związku Powiatowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego, Gdańskiego Związku Pracodawców, Związku Pracodawców Służby Zdrowia w Łodzi, Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej „SOPOD” w Toruniu, Mazowieckiego Związku Pracodawców SP ZOZ, Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej, Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych ZOZ Warmii i Mazur, Unii Szpitali Klinicznych, Forum Związków Zawodowych, Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”, Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowy Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Radiologów, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych „Medyk”, Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia, Związku Pracodawców Służby Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane regulacje również nie będą miały wpływu na wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotychczasowe zadania rzeczników praw pacjenta działających w centrali oraz oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną odpowiednio przejęte przez Departament Spraw Świadczeniobiorców i Wydziały Spraw Świadczeniobiorców.
W związku z powyższym, zmiana statutu Funduszu nie wpłynie ani na zwiększenie, ani na zmniejszenie zatrudnienia, a przez to również nie będzie miała wpływu na wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia związane z utrzymaniem miejsc pracy.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy. Dotychczasowe zadania rzeczników praw pacjenta działających w centrali oraz oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną odpowiednio przejęte przez Departament Spraw Świadczeniobiorców i Wydziały Spraw Świadczeniobiorców. W związku z powyższym, zmiana statutu nie wpłynie ani na zwiększenie, ani zmniejszenie zatrudnienia w centrali oraz w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na prawidłowa organizację w zakresie zapewnienia przestrzegania praw pacjenta określonych w ustawie, przez organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia, Narodowy Funduszu Zdrowia, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3945 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.