Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 05 marca 2010 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych
- referował Pan Jan Mikuczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw
Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych"
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad
opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz uczestników Rady Programowej.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu zgłoszonej autopoprawki,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 08-03-2010 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Notatka w sprawie Europejskiego Partnerstwa na rzecz walki z rakiem CD
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie wniosku zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2048 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.