Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 08 marca 2010 r.


1. Informacja o stanie realizacji Planu prac Rządu na I półrocze 2010 r. oraz dokumentów zawartych w Wykazie Komitetu – dokumenty oczekujące na rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt układu średniookresowych celów z zakresu ochrony zdrowia w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 09-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-03-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 09-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-03-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia międzynarodowych przepisów zdrowotnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-03-2010 r. ,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu zadań.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Pismo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z treścią pisma.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Sprawozdanie z działalności Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym sprawozdaniem.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-03-2010 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Zestawienie prac legislacyjnych związanych z postępowaniami Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Polskę obowiązków traktatowych – luty 2010r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Projekt planu finansowego wynagrodzeń konsultantów krajowych w roku 2010
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu,
przedłożenie do akceptacji Ministra Zdrowia.
termin realizacji: 09-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14.Propozycja dotycząca obowiązkowych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych od lekarzy rezydentów wykonujących prace w szczególnych warunkach
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15.Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-03-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

16.Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie kontroli NIK w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

17.Informacja dotycząca zgłoszenia przez Ministra Zdrowia kandydatów do organów WHO
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

18.Pakiet materiałów dotyczących udziału przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w pracach Unii Europejskiej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie pakietu do właściwych komórek organizacyjnych.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2276 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.