Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 01 kwietnia 2010 r.


1. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk sejmowy nr 2707)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 02-04-2010 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (druk nr 2770)
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie tzw.
Dopalaczy

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
kontynuowanie prac zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 02-04-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

7. Informacja na temat zapewnienia opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania i kontraktowania świadczeń opieki długoterminowej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Komisji Zdrowia,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt podziału dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną dla uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP na rok 2010
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
po przeprowadzonej dyskusji przekazanie projektu do decyzji Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 02-04-2010 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 02-04-2010 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 02-04-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Opinia dotycząca kwestii finansowania obsługi Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie pisma zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.
termin realizacji:02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Sprawozdanie dotyczące przyjmowania i załatwiania skarg
i wniosków skierowanych do Ministerstwa Zdrowia oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w 2009 r.

- przedstawił Pan Marcin Antoniak Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją,
skierowanie pisma do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

15.Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

16.Projekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2009 roku
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 02-04-2010 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.
skierowanie pisma do Ministra Finansów zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

19. Wniosek w sprawie realizacji w roku 2010 zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników stosowanych w lecznictwie” w ramach programu zdrowotnego pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

20. Informacja w sprawie sprzedaży nadwyżek osocza
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie dodatkowych informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
MAREK TWARDOWSKI
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2038 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.