Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 08 kwietnia 2010 r.


1. Propozycja wyznaczenia obszarów wsparcia w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w perspektywie finansowej 2009 – 2014
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji przedstawionej w pkt. 1,2 i 3 po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji w odniesieniu do pkt. 5.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Wniosek Narodowego Centrum Krwi w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok 2010
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w uzgodnieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt założeń do projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 09-04-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt programu zdrowotnego pt.: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2010 – 2014 POLGRAFT

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-04-2010 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu zaopiniowania.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 09-04-2010 r

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-04-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

9. Projekt „Informacji na temat funkcjonowania opieki perinatalnej wraz z postulowanymi kierunkami działań”
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie do realizacji wniosku 1 i 2.
w odniesieniu do wniosku 3 uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

10. Sprawozdanie z działalności Rady do spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia za rok 2009
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym sprawozdaniem.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

13. Projekt wykazu ekspertów biorących udział w posiedzeniach grup roboczych i komitetów Komisji Europejskiej oraz Agencji Europejskich
- referowała Pani Ineza Królik Dyrektor Departamentu Współpracy
Międzynarodowej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu wykazu,
przesłanie do Komitetu do Spraw Europejskich,
zmiany w wykazie ekspertów należy na bieżąco przekazywać do Departamentu Współpracy Międzynarodowej

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej, Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15. Program pn. Ocena ryzyka wystąpienia drugiej fali zachorowań na grypę A(H1N1) w Polsce
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przygotowanie informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i przekazanie do opinii Pana Cezarego Rzemka Podsekretarza Stanu,
termin realizacji: 09-04-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny w uzgodnieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
MAREK TWARDOWSKI
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2104 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.