Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 kwietnia 2010 r.


1. Informacja o postępie prac legislacyjnych – I półrocze 2010 r. prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
zintensyfikowanie prac z uwzględnieniem terminów wynikających z harmonogramów,
przedkładanie informacji o postępie prac co dwa tygodnie.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z Dyrektorami właściwych komórek organizacyjnych
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Opinia w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu lub innych środków porozumiewania się na odległość
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną opinią.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Informacja nt.: „Programu profilaktycznego w zakresie choroby AIDS i zakażeń HIV” – materiał na posiedzenie Komisji Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
przesłanie do Komisji Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Informacja dotycząca systemu kształcenia podyplomowego kadr medycznych – materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeredagowanie dokumentu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 15-04-2010 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przesłanie do zaopiniowania przez Departament Prawny oraz Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 15-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor SanitarnyOpracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1976 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.