Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 05 maja 2010 r.1. Propozycja dokumentów do planu prac Rządu na II półrocze 2010 r. oraz zamierzeń legislacyjnych i pozalegislacyjnych do końca kadencji Rządu
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
bezwzględne przestrzeganie terminów zaplanowanych w harmonogramie prac.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych
Nadzoruje: Członkowie Kierownictwa zgodnie z kompetencjami

2. Pismo Dyrektora Narodowego Centrum Krwi
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Propozycja działań dotycząca zagospodarowania powierzchni biurowych w Ministerstwie Zdrowia
- referował Pan Jan Maciejewski Dyrektor Biura Administracyjno – Gospodarczego.

Ustalono:
kierunkowe przyjęcie propozycji zagospodarowania powierzchni biurowych,
przygotowanie informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 17-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Biuro Administracyjno – Gospodarczego.
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

5. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia (w dniach od 04-05-2010r. do 07-05-2010r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie
- referował Pan Jakub Bydłoń Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich
- referował Pan Jakub Bydłoń Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-05-2010 r. ,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt podziału dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów dla uczelni medycznych na rok 2010
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono:
przygotowanie dodatkowych informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 06-05-2010 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Opinia dotycząca możliwości uzyskiwania specjalizacji lekarskich przez profesorów medycyny
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną opinią.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15.Raport na temat możliwości wdrożenia skutecznej strategii ograniczenia spożycia tytoniu w Polsce
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym raportem.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16. Opinia dotycząca Stanowiska Polski w odniesieniu do wspólnego stanowiska UE w zakresie zdrowia oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych prezentowanego przez UE na forum ONZ
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

17. Projekt Stanowiska Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Zdrowia co do postępowania prowadzącego do uzyskania potwierdzenia zgodności polskiego systemu akredytacji szkolnictwa wyższego ze standardami przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do zaopiniowania przez Departament Prawny i Departament Współpracy Międzynarodowej,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2081 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.