Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii


przeniesiono do archiwum - Projekt nie jest i nie będzie procedowany, zmieniły się przepisy prawa dotyczące delegacji ustawowej, a projekt standardów przygotowany został w formie pozaprawnejPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 maja 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 31 maja 2010 roku

Uwagi należy przesyłać na adres
m.przygucka@mz.gov.pl


Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia ………………. 2010 r.
w sprawie standardu postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii


Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Standard postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
z zakresu geriatrii dotyczy osoby w wieku co najmniej 60 lat z wielochorobowością i wielonarządową patologią zależną od wieku, która wymaga całościowej oceny i opieki specjalistycznej.

§ 2.

1. Standard postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii realizowany jest przez zespół geriatryczny w warunkach:
1) poradni geriatrycznej (ambulatoryjna opieka geriatryczna);
2) geriatrycznych wizyt środowiskowych (domowa opieka geriatryczna);
3) oddziału geriatrycznego (leczenie szpitalne);
4) dziennego geriatrycznego oddziału szpitalnego (dzienny ośrodek opieki geriatrycznej);
5) wizyt konsultacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej (konsultacyjny zespół geriatryczny).
2. Szczegółowy standard postępowania przy udzielaniu świadczeń z zakresu geriatrii stosowane w podmiotach i formach opieki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

1. W skład zespołu geriatrycznego udzielającego świadczeń z zakresu geriatrii w podmiotach i formach opieki, o których mowa w § 2, wchodzą:
1) lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii;
2) pielęgniarka z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego lub z tytułem specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa rodzinnego, zachowawczego, psychiatrycznego, neurologicznego, paliatywnego i opieki długoterminowej albo w trakcie odbywania tych specjalizacji, pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinach pielęgniarstwa rodzinnego, zachowawczego, opieki długoterminowej, pielęgniarka z tytułem magistra z minimum rocznym stażem w oddziale geriatrycznym lub w oddziale chorób wewnętrznych;
3) fizjoterapeuta, który:
a) rozpoczął po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,
b) rozpoczął przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,
c) rozpoczął przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,
d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnich studiów specjalizacyjnych z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej,
e) rozpoczął przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji,
f) ukończył szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii;
4) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.
2. Zespół geriatryczny może być uzupełniony o inne osoby posiadające wykształcenie kierunkowe mające zastosowanie w ochronie zdrowia.
3. W interesie osoby starszej zespół geriatryczny współpracuje z jej opiekunami prawnymi lub faktycznymi, a w szczególności lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistami różnych dyscyplin medycznych, instytucjami pomocy społecznej, wolontariatem oraz lokalnymi władzami samorządowymi.

§ 4.

1. Poradnia geriatryczna działa w zespole poradni specjalistycznych albo w zakładzie opieki zdrowotnej posiadającym oddział geriatrii, w dziennym ośrodku opieki geriatrycznej albo, jako jednostka wydzielona.
2. Zespół geriatryczny poradni geriatrycznej może realizować domową opiekę geriatryczną, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, o której mowa w § 1.
3. W skład zespołu geriatrycznego poradni geriatrycznej wchodzą:
1) co najmniej 1 lekarz, który posiada specjalizację w geriatrii; pozostali lekarze mogą udzielać świadczeń geriatrycznych, o ile ukończyli co najmniej rok specjalizacji w geriatrii - co najmniej równoważnik 1 etatu;
2) pielęgniarka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – co najmniej równoważnik ½etatu;
3) fizjoterapeuta, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 – co najmniej równoważnik ½ etatu;
4) psycholog, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 – co najmniej równoważnik ¼ etatu.

§ 5.

1. Domowa opieka geriatryczna realizuje standard postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii w formie wizyt domowych osobom, o których mowa w § 1, nie mającym wskazań do hospitalizacji, a wymagającym zorganizowania i otrzymywania świadczeń geriatrycznych w miejscu zamieszkania lub pobytu z powodu niezdolności do korzystania z opieki ambulatoryjnej.
2. Geriatryczna opieka domowa udzielana jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 6.

1. Oddział geriatryczny realizuje intensywne i kompleksowe procedury diagnostyczne oraz lecznicze osób, o których mowa w § 1.
2. W skład zespołu geriatrycznego oddziału geriatrycznego wchodzą:
1) ordynator – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii – co najmniej równoważnik 1 etatu;
2) 1 lekarz (na 8 łóżek), co najmniej równoważniki 2 etatów, w tym co najmniej 1 lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii albo lekarz, który ukończył co najmniej rok specjalizacji w dziedzinie geriatrii;
3) pielęgniarka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - co najmniej równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 2 łóżka albo na 3 łóżka, o ile dodatkowo zatrudniona jest asystentka pielęgniarska w wymiarze równoważnika 1 etatu przeliczeniowego na 7 łóżek;
4) magister rehabilitacji lub fizjoterapii - co najmniej równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;
5) fizjoterapeuta, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 – co najmniej równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek;
6) psycholog, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 – co najmniej równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

§ 7.

1. Dzienny geriatryczny oddział szpitalny realizuje krótkotrwałą diagnostykę i leczenie osób, o których mowa w § 1, bez konieczności całodobowej hospitalizacji.
2. W skład zespołu geriatrycznego dziennego geriatrycznego oddziału szpitalnego wchodzą:
1) lekarz – co najmniej 1 lekarz, posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii. Pozostali lekarze mogą udzielać świadczeń geriatrycznych, o ile ukończyli co najmniej rok specjalizacji w dziedzinie geriatrii – co najmniej równoważnik 1/2 etatu;
2) pielęgniarka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – co najmniej równoważnik 2 etatów;
3) fizjoterapeuta, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 – co najmniej równoważnik 1/4 etatu;
4) psycholog, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 – co najmniej równoważnik 1/4 etatu

§ 8.

1. Konsultacyjny zespół geriatryczny, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, udziela świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej, które nie dysponują oddziałem geriatrii albo poradnią geriatryczną.
2. Konsultacje zespołu geriatrycznego udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, i Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.
Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu geriatrii stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.).
Obowiązujące prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia nie daje osobie starszej szczególnych przywilejów. Art. 68 Konstytucji RP expressis verbis daje jej – ogólnie sformułowane - prawo do szczególnej troski państwa w zakresie zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej. Oczekuje się, że wydanie niniejszego rozporządzenia Ministra Zdrowia przyniesie osobom w wieku 60 lat i powyżej korzyści społeczne (poprzez optymalizację opieki) oraz płatnikowi – redukcję kosztów opieki. Ponadto, zwiększy zainteresowanie lekarzy specjalizacją z geriatrii, co powinno zabezpieczyć kadry dla nieuniknionej restrukturyzacji istniejącej bazy łóżkowej w kierunku bazy geriatrycznej.
Rozwój geriatrii jest pożądany zarówno ze względów ekonomicznych, jak i etycznych. Ułatwienie dostępu do ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych oraz stosowanie kompleksowej oceny geriatrycznej pozwolą na zapewnienie osobom w wieku 60 lat i powyżej lepszej opieki zdrowotnej i na bardziej racjonalne wykorzystanie środków finansowych, pozostających w dyspozycji podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia.
Dostępne wyniki badań z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia i farmakoekonomiki wskazują, że specjalistyczna opieka medyczna nad osobami w wieku 60 lat i powyżej przynosi wydłużenie okresu względnie dobrego stanu ich zdrowia przy racjonalizacji wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej i leczenie farmakologiczne.
Geriatria dysponuje standardami całościowej oceny geriatrycznej, dzięki czemu jest w stanie zastąpić wiele wstępnych interwencji wąskospecjalistycznych, a przez to odciążyć innych specjalistów lub właściwie przygotować osoby w wieku 60 lat i powyżej do ich interwencji, a przez to redukować farmakoterapię i oszczędzać środki w systemie ochrony zdrowia


Wydanie projektowanego rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia ma na celu:
1) poprawę jakości opieki nad osobami w wieku 60 lat i powyżej poprzez:
a) kompleksowość i fachowość oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu geriatrii;
b) poprawę dostępności do kwalifikowanych świadczeń geriatrycznych;
c) uproszczenie procedur diagnostycznych dla osób w wieku 60 lat i powyżej – redukcja liczby wizyt specjalistycznych, a przez to zapotrzebowania na transport, odciążenie opiekuna;
d) redukcję polifarmakoterapii;
2) optymalizację organizacji i ekonomizację wydatków na opiekę nad ludźmi starszymi.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej, niemniej Unia Europejska włączyła do swoich priorytetów opiekę zdrowotną nad osobami starszymi, w szczególności nad osobami w wieku 60 lat i powyżej z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projektowane rozporządzenie obejmuje zakresem regulacji: Narodowy Fundusz Zdrowia, osoby zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi z zakresu opieki geriatrycznej i gerontologicznej oraz świadczeniobiorców.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji
W ramach konsultacji projekt rozporządzenia zostanie przekazany w szczególności do:
1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
2) NSZZ Solidarność;
3) Forum Związków Zawodowych;
4) Państwowego Zakładu Higieny – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego;
5) Naczelnej Rady Lekarskiej;
6) Kolegium Lekarzy Rodzinnych;
7) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
8) Konfederacji Pracodawców Polskich;
9) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych;
10) Business Centre Club;
11) Krajowej Izby Gospodarczej;
12) Związku Województw Polskich;
13) Związku Powiatów Polskich;
14) Federacji Związków Pracodawcóa) Ochrony Zdrowia – „Porozumienie Zielonogórskie”;
15) Związku Pracodawcóa) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
16) Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych;
17) Izby Lecznictwa Polskiego;
18) Związku Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego – Organizacja Pracodawców w Gnieźnie;
19) Związku Pracodawców Służby Zdrowia w Łodzi;
20) Gdańskiego Związku Pracodawców – Członka Konfederacji Pracodawców Polskich;
21) Mazowieckiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej;
22) Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
23) Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacji Pracodawców;
24) Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej;
25) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
26) Konsorcjum Szpitali Wrocławskich;
27) Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej „SOPOD” w Toruniu;
28) Związku Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
29) Związku Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
30) Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego;
31) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
32) Rządowej Rady Ludnościowej;
33) Polskiego Towarzystwa Badania Bólu;
34) Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego;
35) Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej;
36) Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej;
37) Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego;
38) Towarzystwa Samopomocy Starszej Generacji „VIS VITALIS”;
39) Stowarzyszenia Po Sześćdziesiątce;
40) Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera;
41) Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych;
42) Konsultanta Krajowego w dziedzinie geriatrii;
43) Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej;
44) Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii;
45) Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
46) Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
47) Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii;
48) Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Wyniki konsultacji zostaną omówione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.
Ponadto projekt zostanie opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na wzrost wydatków z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast będzie miało wpływ o charakterze oszczędności na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzenie rozporządzenia przez precyzyjne określenie i zdefiniowanie zakresu świadczeń z dziedziny geriatrii, w początkowym okresie 5 lat nie będzie wiązało się z kosztami w sektorze finansów publicznych i budżecie państwa. Po tym okresie zacznie przynosić korzyści i oszczędności dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Obowiązywanie rozporządzenia spowoduje konieczność niewielkich, korzystnych (możliwość dalszego kształcenia lekarzy internistów) przesunięć edukacyjnych i kadrowych w nowych jednostkach, które będą zainteresowane uruchomieniem ośrodków geriatrycznych zgodnych z zapisami rozporządzenia.
Przez nadanie zaleceń standaryzujących procedury w geriatrii wzrośnie ich jakość, zaś dziedzina ta uzyska większą rangę. Rozporządzenie pobudzi tym samym aktywność pracowników medycznych do podejmowania specjalizacji w dziedzinie geriatrii, co mieści się w zaktualizowanych planach strategicznych Ministerstwa Zdrowia, realizującego politykę priorytetów specjalizacyjnych, w których umieszczona jest geriatria. Koszt wyposażenie tworzonych oddziałów geriatrycznych nie wiąże się z koniecznością zakupu drogiego sprzętu, który byłby nowym wydatkiem w jednostkach podejmujących takie zmiany organizacyjne. Wymagane są jedynie niewielkie prace adaptacyjne, związane z dostępem do diagnostyki i rehabilitacji, w budynkach, gdzie realizowane są standardy zgodne z rozporządzeniem. Widoczne, aktualnie rosnące zainteresowanie geriatrą stwarza bardzo duże prawdopodobieństwo zwiększenia ilości zarówno puli specjalistów jak i bazy łóżkowej o 50% w okresie 5 lat. W oparciu o potwierdzone naukowo badania oszacowano, iż w warunkach krajowych, różnica kosztów jakie ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia za roczne świadczenia dla osoby w wieku 60 lat i powyżej, po ukończonej hospitalizacji w oddziale geriatrycznym w porównaniu z oddziałem chorób wewnętrznych stanowi wartość 1.747 zł.
Porównując ilość hospitalizacji w oddziałach chorób wewnętrznych w ciągu roku, która wynosiła przed 2 laty 1.130.723 osób leczonych przez rok wobec 9.110 osób leczonych przez rok w oddziałach geriatrycznych, z propozycją zwiększenia w skali kraju w okresie 5 lat liczby specjalistów z geriatrii o 50 % i liczby łóżek o 50 % funkcjonujących w oddziałach opartych o przyjęte w rozporządzeniu standardy, uzyska się oszczędności rzędu 7.957.585 zł rocznie (15.915.170 zł z końca 2008 roku do 23.872.755 zł w 2013 roku). W okresie następnych 10 lat, do 2023 roku taka zmiana przyniesie - w zestawieniu z obecną sytuacją, brakiem polityki rozwoju geriatrii i dotychczasowego braku podstawy prawnej porządkującego rodzaj, sposób i zakres świadczeń, jakie powinny być udzielane w nowej dziedzinie chorób wewnętrznych jaką jest geriatria - oszczędności około 80 mln. złotych. W efekcie, przy poprawie wskaźników jakości życia dla osób w zaawansowanej starości uzyskane zostaną w miejsce kosztów - oszczędności w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi
Projektowane regulacje mają na względzie poprawę stanu zdrowia i sprawności ludzi w wieku 60 lat i powyżej w Polsce. EUROSTAT prognozuje podwojenie się populacji UE w wieku 65 lat i powyżej między 1995 r. a 2050 r., kiedy to 30% populacji UE, tj. 135 mln osób przekroczy 65 lat. Poprawa w zakresie opieki zdrowotnej wydłuży przeżycie obywateli, ale tej długowieczności powinny towarzyszyć działania zmierzające do utrzymania jakości życia poprzez zdrowe starzenie. Zintegrowana opieka geriatryczna, poza oczywistymi korzyściami zdrowotnymi uruchomi także aktywność ukierunkowaną na rozpowszechnianie informacji i wspieranie osób w wieku 60 lat i powyżej, ich rodzin i opiekunów. Wpłynie również na ustanowienie pełniejszej oferty właściwie adresowanych usług dla lepszego zaspokajania potrzeb chorych i ich opiekunów. Promować będzie działania zapobiegawcze i profilaktyczne a nie tylko lecznicze, ponadto stworzy konieczność rozpoznawania potrzeb opiekuńczych. Umożliwi to uzyskanie bardziej dokładnych i wiarygodnych danych epidemiologicznych na temat stanu zdrowia osób w wieku 60 lat i powyżej i poprawi możliwość wykorzystania tych danych w systemie ochrony zdrowia. Identyfikacja niedocenianych dotąd, a przypisywanych starości problemów chorobowych zwiększy bezpieczeństwo leczenia osób starszych w placówkach opieki zdrowotnej. Standardy w geriatrii ułatwią planowanie świadczeń zdrowotnych i zasobów kadrowych wobec zmian demograficznych, jak również pozwolą przewidywać wpływ tych zmian na stabilność finansową systemu ochrony zdrowia.

8. Wpływ regulacji na środowisko
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na środowisko.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8251 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.