Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 13 grudnia 2010 r.


1. Informacja dotycząca Programu prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia (w tym także Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów)
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
zintensyfikowanie prac przez właściwe merytorycznie Departamenty.

Odpowiedzialni: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych
Nadzorują: Członkowie Kierownictwa zgodnie z właściwością we współpracy z Panem Jakubem Szulcem Sekretarzem Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 14-12-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-12-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Stanowisko Komisji Zdrowia Senatu RP z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Innowacyjnego Forum Medycznego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym stanowiskiem.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Propozycja działań dotycząca rachunku kosztów u świadczeniodawców
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo wstępnie zapoznało się z przedstawioną propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 14-12-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-12-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-12-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

9. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia (w dniach od 13-12-2010 r. do 17-12-2010 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1799 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.