Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 lutego 2011 r.


1. Karta problemu zdrowotnego – świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia oraz badania diagnostyczne i konsultacje medyczne wykonywane u kobiet w okresie ciąży wraz z okresami ich przeprowadzania
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
termin realizacji: 17-02-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt sprawozdania z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
- referował Pan Krzysztof Brzózka Dyrektor Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 17-02-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

3. Projekt działań dotyczący dofinansowania w 2011 roku etatów dydaktycznych w dziedzinie medycyny rodzinnej
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się i zaakceptowało kierunek działań.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
- referował Pan Wojciech Giermaziak Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
przygotowanie nowej wersji projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 23-02-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zasad Przekazywania Samorządowi Lekarskiemu Środków z Budżetu Państwa na Pokrycie Kosztów Czynności Przejętych od Administracji Państwowej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 17-02-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Propozycja akceptacji jednej z wersji zaproponowanych zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zgodnie z zapisem w wersji I.
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 17-02-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Notatka służbowa w sprawie powołania Konsorcjum Dyrektorów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wyłonienia Liderów Konsorcjum oraz przekazania projektu umowy konsorcjum i regulaminu działania
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanego kierunku działań.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Informacja w sprawie przetargu na zakup szczepionki Td – tężcowo – błoniczej
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-02-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-02-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 17-02-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-02-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

13. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 17-02-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1342 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.