Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 04 kwietnia 2011 r.


1. Projekt sprawozdania z działalności Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych za rok 2010
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

2. Propozycja przejęcia nadzoru i koordynacji wypełniania zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikającej z postanowień Konwencji Sztokholmskiej przez Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych przygotuje kalkulację kosztów.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 05-04-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych.

- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 05-04-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 05-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Karta problemu zdrowotnego – zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie opornych postaci pierwotnej małopłytkowości immunizacyjnej (ITP.)”, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
termin realizacji: 05-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Karty problemu zdrowotnego dotyczące substancji czynnych, które mają zostać włączone do terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia raka jelita grubego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
termin realizacji: 05-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się ze sprawą.
Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Wniosek dotyczący zawarcia i przeprowadzenia działań promocyjno – edukacyjno – informacyjnych przeciwko stosowaniu przez młodzież dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych
- referował Pan Krzysztof Suszek Dyrektor Biura Prasy i Promocji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku,
skierowanie do akceptacji Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 05-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Biuro Prasy i Promocji
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
ADAM FRONCZAK
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1546 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.