Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 15 czerwca 2011 r.


1. Propozycja powołania Grupy eksperckiej do spraw programowania nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020
- referował Pan Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycja wpisania nowych projektów indywidualnych na Listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- referował Pan Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich.

Ustalono:
przyjęcie rekomendacji dwóch projektów.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 16-06-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 16-06-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 16-06-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Zestawienie prac legislacyjnych związanych z postępowaniami Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Polskę obowiązków traktatowych - maj 2011 r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt porozumienia wykonawczego pomiędzy desygnowanymi przedstawicielami władz Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego pomocy medycznej w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej statusu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu porozumienia po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 16-06-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

9. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą: „Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu”
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 16-06-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

10. Projekt informacji dla producentów i dystrybutorów środków spożywczych w zakresie dodatkowego oznakowania środków spożywczych (napojów energetyzujących)
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

11. Projekt odpowiedzi w sprawie nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego na zapleczu sklepów wielkopowierzchniowych
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie projektu odpowiedzi po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

12. Projekt stanowiska Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 4260)
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 16-06-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 16-06-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wycofania substancji chemicznej, mieszaniny lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 16-06-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 16-06-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
MAREK HABERWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-06-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1656 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.