Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 29 lutego 2012 r.
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy załączone do wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt opinii w przedmiocie rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 49)
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu stanowiska Rządu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.
- Kierownictwo zaakceptowało projekt odpowiedzi do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie XII przeglądu gospodarczego Polski w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno – higienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych i innych produktów
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
- uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

8. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 27-02-2012 r. do 02-03-2012 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Bura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-02
Data publikacji:
       2012-02-29
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1931 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.