Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 11 kwietnia 2012 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 12-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przedstawienie dodatkowych opinii zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- ponowne przedstawienie na Kolegium z dodatkowymi informacjami przygotowanymi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- ponowne omówienie na Kolegium,
- termin realizacji: 25-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 12-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Propozycja projektu „Wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej szpitalami w zakresie zarządzania ryzykiem i jakością w opiece zdrowotnej” w ramach działania 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- podjęcie działań w kierunku opracowania ostatecznej wersji dokumentu,
- przedstawienie dokumentu na Kolegium do akceptacji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia (w dniach od 10-04-2012 r. do 13-04-2012 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 12-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-09
Data publikacji:
       2012-04-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1307 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.