Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 09 maja 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- skierowanie do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.
- przedłożenie Ministrowi Zdrowia dodatkowych informacji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- przedłożenie Ministrowi Zdrowia dodatkowych informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.
- termin realizacji: 23-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

6. Propozycja przejęcia przez Biuro ds. Substancji Chemicznych zadań wynikających z Konwencji Sztokholmskiej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przygotowanie dodatkowej informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
- ponowne omówienie na Kolegium,
- termin realizacji: 23-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

7. Informacja dotycząca opieki długoterminowej w Polsce – propozycje działań i zmian
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- ponowne omówienie na Kolegium,
- termin realizacji: 23-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

8. Informacja dotycząca propozycji Ministra Sprawiedliwości odnośnie deregulacji trzech zawodów: instruktora terapii uzależnień, specjalisty terapii uzależnień oraz specjalisty psychoterapii uzależnień, a także informacja o przebiegu uzgodnień w sprawie deregulacji zawodów medycznych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przygotowanie dodatkowej informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
- ponowne omówienie na Kolegium,
- termin realizacji: 16-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

9. Propozycje zmiany zapisów w „Zasadach wynagradzania dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- ponowne omówienie na Kolegium,
- termin realizacji: 16-05-2012 r.
- przedłożenie Ministrowi Zdrowia dodatkowej informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
- termin realizacji: 10-05-2012 r. do godz.15.00

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz niektórych innych ustaw

- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

12. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 07-05-2012 r. do 11-05-2012 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-18
Data publikacji:
       2012-05-09
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1758 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.