Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 23 maja 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo – Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia uchylającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Katowicach

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Readaptacyjno – Rehabilitacyjnemu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia uchylającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

9. Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

10. Projekt sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2011
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- skierowanie do Marszałka Sejmu i do wiadomości Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

11. Propozycja utworzenia stanowiska do spraw zdrowia w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz drugiego stanowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie kierunkowej decyzji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

16. Informacja dotycząca przebiegu uzgodnień w sprawie deregulacji zawodów medycznych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

17. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

19. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

20. Projekt sprawozdania Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego z realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w latach 2009 – 2011 (Podsumowanie)
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

21. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

23. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do ponownych uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 24-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

24. Propozycja wystąpienia do Zespołu do spraw Programowania prac Rządu w celu umieszczenia w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów „Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne”
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej propozycji,
- przygotowanie wystąpienia do Zespołu do spraw Programowania prac Rządu.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

25. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 21-05-2012 r. do 25-05-2012 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

26. Informacja dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt K 12/11
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
- przygotowanie propozycji zapisów zgodnie z uwagami zgłoszonym w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

27. Propozycja przeznaczenia szczepionki przeciwko durowi tężcowi (TyT) dla pracowników służb komunalnych i weterynaryjnych województwa śląskiego
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-23
Data publikacji:
       2012-05-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1648 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.