Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 13 czerwca 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
- referował Pan Grzegorz Bartolik Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 14-06-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycja umieszczenia na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kolejnych projektów indywidualnych w ramach Priorytetu XII Działania 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
- referował Pan Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy
Europejskich.

Ustalono:
- przyjęcie informacji dotyczącej przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” Moduł I „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012 – 2014”
- referowała Pani Agnieszka Strzemieczna Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
- termin realizacji: 14-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 15-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności
- referował Pan Marcin Kędzierski Zastępca Dyrektora Departamentu
Organizacji Ochrony Zdrowia

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 14-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych
- referowała Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek
i Położnych.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 14-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

8. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 11-06-2012 r. do 15-06-2012 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-27
Data publikacji:
       2012-06-13
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1620 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.