Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 28 czerwca 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt sprawozdania Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego z realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w latach 2009 – 2011 (Podsumowanie)
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Zestawienie prac legislacyjnych związanych z postępowaniami Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Polskę obowiązków traktatowych – maj 2012 r.
- referował Pan Marcin Rynkowski Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko – dentystyczny
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej
- referowała Pani Jolanta Skolimowska Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Ustalono:
- uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

8. Projekt programu kursu doskonalącego dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej.

Projekt programu kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej.

Projekt programu kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej.

Projekt programu kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej.

Projekt programu kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej

- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- skierowanie tekstu projektu do zaopiniowania przez krajowych konsultantów,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych i innych produktów
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- termin realizacji: 29-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

16. Projekt sprawozdania z działalności Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia za rok 2011
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionego tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-03
Data publikacji:
       2012-06-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1930 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.