Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 10 sierpnia 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.,

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Propozycja rozpoczęcia prac nad przygotowaniem koncepcji pilotażu w zakresie koordynowanej opieki zdrowotnej
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

4. Propozycja rozszerzenia projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowia
- referował Pan Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy
Europejskich.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.,

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
- przedstawiał Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
- przedstawiał Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia w 2012 roku prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
- referowała Pani Edyta Kramek Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
- referowała Pani Edyta Kramek Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.,

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta.
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.,

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 10 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 13-08-2012 r.
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-08-24
Data publikacji:
       2012-08-10
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1820 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.