Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 03 grudnia 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Polskiego Rejestru Nowotworów
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014
- referował Pan Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy
Europejskich.

Ustalono:
- uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu
5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

- referowała Pani Edyta Kramek Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
- referowała Pani Edyta Kramek Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- skierowanie do uzgodnień społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – Zalesiu
- referował Pan Marcin Brzozowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
- referował Pan Marcin Brzozowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza
w Warszawie

- referował Pan Marcin Brzozowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
- referował Pan Marcin Brzozowski Zastępca Dyrektora Departamentu
Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

15. Projekt dokumentu o nazwie: „Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Ministerstwie Zdrowia”
- referował Pan Piotr Bałaga Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- przedłożenie do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

18. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 856)
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
- termin realizacji: 04-12-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-12-03
Data publikacji:
       2012-12-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2023 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.