Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 13 marca 2013 r.


1. Karta problemu zdrowotnego w sprawie zakwalifikowania do świadczeń gwarantowanych następujących świadczeń:
- leczenie chirurgicznego raka jelita grubego z zastosowaniem systemu robotowego,
- leczenie chirurgicznego raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego,
- leczenie chirurgicznego raka błony śluzowej macicy z zastosowaniem systemu robotowego

- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Propozycje zmian do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną (druk 1110)
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

4. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 1107)
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

7. Wniosek o wykreślenie projektu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. Prof. Eleonory Reicher w Warszawie z wykazu prac legislacyjnych

- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

8. Projekt programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016”
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie tekstu projektu do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych,
skierowanie pisma do Ministra Finansów.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

9. Projekt „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na 2013 rok”
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie pisma do Ministra Finansów

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

13. Projekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2012 roku
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

15. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.
skierowanie pisma do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w celu zaopiniowania projektu i jego uwzględnienia w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej
i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-13
Data publikacji:
       2013-03-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1786 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.