Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 17 września 2004 r.


1. Opinia w sprawie trybu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2003 rok
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
dokonanie uzgodnień z Ministrem Finansów co do trybu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i skierowanie do zatwierdzenia w określonym trybie,
zamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 17-09-2004 r. godz. 11.00
- referował Pan Wojciech Brzost p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
uzupełnienie uwag Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zapis "zgoda dawcy powinna być wyrażona świadomie, swobodnie i dobrowolnie",
wystosowanie pisma do Pana Jacka Kluczkowskiego Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do wiadomości Pana Aleksandra Proksy Sekretarza Rady Ministrów z prośbą o umieszczenie w porządku najbliższego posiedzenie Rady Ministrów projektu stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej do projektu uchwały Sejmu w kwestii poszanowania życia ludzkiego,
przyjęcie uwag zaproponowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia do dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 17-09-2004 r. godz. 11.00,
osoby reprezentujące Ministra Zdrowia na spotkaniach poza granicami kraju zobowiązane są do przedkładania pisemnej informacji do wiadomości Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia wobec apelu delegacji niemieckiej, słoweńskiej, szwedzkiej oraz brytyjskiej o ustanowienie stałego mechanizmu współpracy Ministrów Zdrowia państw członkowskich UE
- referował Pan Wojciech Brzost p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
przygotowanie przez Departament notatki, zawierającej niezbędne informacje dotyczące sprawy i udziału Polski w spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla w dniu 22 września 2004 r. godz.10.00,
szczegółowe zapoznanie się ze sprawą i zaproponowanie przez Departament rozstrzygnięcia.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

4. Sprawozdanie podsumowujące realizację I etapu Programu zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna”
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uzupełnienie stanowiska Ministra Zdrowia do projektu dokumentu o informację dotyczącą uzgodnień zewnętrznych w sprawie ustawy o rejestracji usług medycznych,
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu w trybie roboczym ustali termin przygotowania stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie dalszych działań dotyczących projektu ustawy o rejestracji usług medycznych,
zorganizowanie kilku spotkań z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i ekspertów,
listę ekspertów zaproponuje Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu,
przyjęcie informacji przekazanej przez Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, że Ministerstwo Zdrowia zostało włączone do współorganizowania 18-19 października br. Europejskiej Konferencji nt. Zwalczania Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Omówienie "Planu Pracy Rady Ministrów".
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego

Ustalono:
przyjęcie informacji przedstawionej przez Departament Prawny,
zmianę terminów przekazania wymienionych ustaw do rozpatrzenia przez Radę Ministrów:
a) projekt ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych - listopad 2004 r. (projekt ustawy jest po uzgodnieniach zewnętrznych w wyniku których zgłoszono liczne uwagi),
b) projekt ustawy o ustanowieniu programu "Wymiana śmigłowców SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 2005-2009" - październik 2004 r.,
c) projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - grudzień 2004 r.,
d) projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 2005 rok.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2406 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.