Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 września 2004 r.


1. Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006.
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia i Pan Janusz Kaszuba Zastępca Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
wprowadzenie zmian redakcyjnych zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas obrad,
uzupełnienie dokumentu o zapis zaproponowany przez Pana Rafała Niżankowskiego Podsekretarza Stanu dotyczący rejestru grup pacjentów,
przekazanie poprawionej wersji dokumentu do zaparafowania przez Dyrektorów właściwych merytorycznie Departamentów, do dnia 30-09-2004 r. (rano),
przedłożenie Ministrowi Zdrowia ostatecznej wersji dokumentu,
przygotowanie do dnia 30-10-2004 r. harmonogramu prac mających na celu wprowadzenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się swiadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zapoznało się z kolejną wersją projektu.

Ustalono:
kontynuowanie prac z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
przedstawienie przez Pana Pawła Sztwiertnię Podsekretarza Stanu, w terminie 7 dni, propozycji powołania Zespołu roboczego do prac nad projektem.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- referował Pan Konrad Stolarski p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Ustalono:
przygotowanie analizy przeznaczenia obiektów będących przedmiotem informacji,
ponowne skierowanie pod obrady Kierownictwa, w terminie do 22 października br.,

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przygotowanie prezentacji wskazującej na tok postępowania przy przygotowywaniu decyzji w sprawie, pod kątem propozycji zapisu w projekcie rozporządzenia,
kontynuowanie prac nad projektem.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2866 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.