Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 20 listopada 2013 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 21-11-2013 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 21-11-2013 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

3. Projekt sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2012 r.
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 21-11-2013 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

4. Projekt obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 21-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

5. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 18-11-2013 r. do 22-11-2013 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie
- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 21-11-2013 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-29
Data publikacji:
       2013-11-20
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1463 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.