Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 27 listopada 2013 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 28-11-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączonej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

7. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1127 i 1127-A)
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

8. Projekt sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2012 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności i przerywania ciąży
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z ustaleniami przekazanymi podczas Kolegium,
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

9. Informacja o stomatologicznej opiece zdrowotnej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
skierowanie do Sejmowej Komisji Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

10. Informacja na temat współpracy z resortem nauki i szkolnictwa wyższego w zakresie medycyny sportowej i badań naukowych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z ustaleniami przekazanymi podczas Kolegium,
przyjęcie przedstawionej informacji,
skierowanie do Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji i zakresu konsultacji społecznych,
termin realizacji: 28-11-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 28-11-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 28-11-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 28-11-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

15. Propozycja projektów Narodowego Funduszu Zdrowia pt. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej” oraz „Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej”, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny:] Departament Funduszy Europejskich Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

16. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 w obszarze zdrowia
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-11-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

17. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-11-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
podjęcie działań zgodnie z ustaleniami przekazanymi podczas Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

18. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie projektu do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, a następnie przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

20. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przekazanie informacji o zamiarze powołania Zespołu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
skierowanie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
termin realizacji: 28-11-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-27
Data publikacji:
       2013-11-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1631 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.