Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 26 października 2004 r


1. Porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 26-10-2004 r. - dodatkowe informacje wynikające z ustaleń Kierownictwa w dniu 25-10-2004 r.
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.
Zapoznano się z informacją.

2. Projekt Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na ADIS na lata 2004-2006
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zdjęto z porządku obrad do ponownego omówienia,
termin realizacji: 29 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta (import docelowy)
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu w uzasadnieniu zmian o charakterze redakcyjnym,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 29-10-2004 r.,
termin realizacji: 26 -10-2004 r.
ponowne omówienie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 11-10-2004 r.).
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
wykreślenie w zmianie 1 art. 14 ust. 4
wykreślenie w zmianie 2 ust. 1 a
wprowadzenie zmiany redakcyjnej w zmianie 2 w art. 2 ust. 3 (poprzez skrócenie zapisu) oraz w art. 2 ust. 4 (poprzez zmianę wyrazu na okoliczności),
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 27 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przepracowanie projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
termin realizacji: 03-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
(dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 20-10-2004 r.)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wprowadzenie korekty w § 3 ust. 1 w pkt. 1 poprzez wykreślenie wyrazu "efektywność", wykreślenie pkt. 2 i zmianę redakcji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni po uzgodnieniu tekstu z Ministrem Zdrowia,
termin realizacji: 26-10-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 05 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli wspólnie z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
(dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 11-10-2004 r.)
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wyodrębnienie w oddzielnym ustępie treści związanych z wykonywaniem zajęć zarobkowych za zgodą,
przepracowanie zapisów dotyczących ograniczeń dodatkowego zatrudnienia dla Prezesa Urzędu i Wiceprezesów Urzędu,
zmianę proponowanych zapisów w odniesieniu do członków komisji,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2037 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.