Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 października 2004 r


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie depozytu przedmiotów wartościowych pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej
(dokument omawiany na Kolegium 01-09-2004 r.)
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
naniesienie poprawek zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i przekazanie do decyzji Ministra Zdrowia w sprawie dalszych działań,
termin realizacji: 05 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 02-11-2004 r.
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra
i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 02-11-2004 r. (wtorek).

3. Porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów 02-11-2004 r.
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.
Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 02-11-2004 r. (wtorek)

4. Projekt ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
naniesienie poprawek w projekcie ustawy zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 05-11-2004 r.
termin realizacji: 29 -10-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 09 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafała NIżankowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt Krajowego programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na ADIS na lata 2004-2006
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zdjęcie z porządku,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Założenia do projektu zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.
(dokument omawiany na Kierownictwie 27-10-2004 r.)
Projekty trzech metryk aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia i zarządzenia).

Ustalono:
przepracowanie projektów metryk,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Sprawozdanie z kontroli doraźnej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
uwzględnienie uwag Departamentu Prawnego i Departamentu Polityki Lekowej i przedłożenie sprawozdania Członkom Kierownictwa
termin realizacji: 29 -10-2004 r. do godz. 16.00
kontynuowanie dyskusji na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli

8. Sprawy różne.
Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.


Ustalono:
przekazanie opracowanego materiału Członkom Kierownictwa
termin realizacji: 29-10-2004r.
przesłanie do ekspertów z prośbą o recenzję do dnia 05-11-2004 r.
(pocztą kurierską)
termin realizacji: 29-10-2204r.
omówienie i przyjęcie założeń przez Kierownictwo MZ
termin realizacji: 03-11-2004 r.
prezentacja strategii na posiedzeniu kierownictwa MZ i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych
termin realizacji: 09-11-2004 r.
przyjęcie strategii przez kierownictwo MZ
termin realizacji: 12-11-2004 r.
przesłanie założeń oraz strategii do MGiP
termin realizacji: 15-11.2004r.

Odpowiedzialny: Dyrektor Piotr Warczyński
Nadzorujący: Sekretarz Stanu Pan Zbigniew Podraza we współpracy z Podsekretarzem Stanu Panem Rafałem Niżankowskim


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2114 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.