Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 13 grudnia 2004 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 14-12-2004 r.
- przedstawiła Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie projektu ustawy na poziomie roboczym,
termin realizacji: 20 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów działalności związanych z ochroną zdrowia, dopuszczalnych do prowadzenia w aptece
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po przygotowaniu informacji w terminie 2 miesięcy.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu z Panią Dorotą Duliban Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

7. Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

8. Program " Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w latach 2005-2007"
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag dotyczących wysokości wydatków budżetowych w 2005 r. oraz czasu obowiązywania programu,
termin realizacji: 16 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu i Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

9. Projekt dokumentu ,,Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Ministrem Zdrowia, w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz rozwoju sieci szkół promujących zdrowie”.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i upoważnienie Pana Zbigniewa Podrazy Sekretarza Stanu do podpisania Porozumienia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

10. Materiał roboczy do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia minimalnego sprawie określenia minimalnego czasu trwania i ramowego programu szkolenia dla osób ubiegających się o członkostwo w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wymagań kwalifikacyjnych dla osób prowadzących oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (do obowiązującej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag dotyczących Oceny Skutków Regulacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie treści, wielkości wzoru i sposobu umieszczenia na opakowaniu napoju alkoholowego informacji o szkodliwości picia alkoholu w okresie ciąży i karmienia piersią lub o niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych trakcie dyskusji,
termin realizacji: 20 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


12. Informacja o stanie prac w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

13. Informacja na temat stanu kontraktacji środków w ramach programu Phare 2002 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

14. Notatka w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikacji produktów z pogranicza
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 22 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

15. Informacja o stanie prac w zakresie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego (z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prekursorów narkotyków)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu
Ustalono:
Zobowiązano Pana Zbigniewa Podrazę Sekretarza Stanu do wzmocnienia nadzoru nad Departamentem Zdrowia Publicznego w zakresie opracowywania projektów rozporządzeń.

16. Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3010 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.