Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 stycznia 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 5 lutego 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.adamowska@mz.gov.pl

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ...............................2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów” albo „lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji – zdrowie, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691 i Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90 poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92 , poz. 882 i poz. 885 i Nr 173, poz.1808.
Uzasadnienie


Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 204; Nr 76, poz. 691; Nr 152, poz. 1266; Nr 153, poz. 1271) stanowi delegację dla Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Zmiana zapisu pkt 5 w § 3 rozporządzenia umożliwi Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu (PTL) organizację rozmaitych form doskonalenia zawodowego lekarzy. PTL w wielu regionach kraju jest jedynym aktywnie działającym stowarzyszeniem zrzeszającym lekarzy, silnie zaangażowanym w działalność edukacyjną. Obecny zapis eliminował szkolenia organizowane przez PTL z systemu doskonalenia zawodowego lekarzy.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.
Rozporządzenie umożliwi Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu organizację szkoleń wchodzących w skład systemu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Wpływ przedmiotowej regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego.
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

3. Wpływ przedmiotowej regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie ma wpływu na rynek pracy.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.

6. Konsultacje społeczne.
Projekt rozporządzenia przewidziany jest do konsultacji z samorządem lekarskim (Naczelną Izbą Lekarską), związkami zawodowymi zrzeszającymi lekarzy oraz polskim Towarzystwem Lekarskim.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5922 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.