Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 lutego 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upłynął
w dniu 8 marca 2005 roku

Uwagi przesyłano na adres
kancelaria@mz.gov.pl

ProjektROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia…………………..
zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki
w aptece przez technika farmaceutycznego


Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz.U. Nr 126, poz.1082) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli praktyka nie może być kontynuowana w aptece, w której praktykant odbywa praktykę, dopuszcza się odbywanie dalszej części praktyki w innej aptece, pod warunkiem, że zmiana ta umożliwi pełną realizację programu praktyki.”,
b) uchyla się ust. 4 i 5;
2) w § 5 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pisemne stwierdzenie zrealizowania przez praktykanta całości programu praktyki.”;
3) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dziennik posiada formę książkową z ponumerowanymi kolejno stronami.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której praktykant rozpoczyna praktykę, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki; na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli wpisy w dzienniku dotyczą czynności wykonywanych pod nadzorem innej osoby niż opiekun, wymagają, oprócz potwierdzenia przez osobę nadzorującą zajęcia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna.”,
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Jeżeli praktyka odbywana jest w różnych aptekach, bądź podczas jej odbywania występują przerwy, opiekun potwierdza te fakty w dzienniku, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania.”;
4) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wydaje kierownik apteki, w której praktykant zakończył realizację całości programu praktyki.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstawą do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, są wpisy w dzienniku oraz pisemne stwierdzenie przez opiekuna zrealizowania całości programu praktyki.”;
5) uchyla się § 9;
6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Osoby, które rozpoczęły praktyki na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego kończą je zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
UZASADNIENIE


  Niniejszy projekt rozporządzenia zawiera zmiany postulowane przez środowisko techników farmaceutycznych, a zarazem dostosowuje odbywanie praktyki techników farmaceutycznych do zmieniającej się sieci aptek. Pozwala jednocześnie na wyeliminowanie problemów pojawiających się w tym zakresie w trakcie obowiązywania rozporządzenia z dnia 17 lipca 2002 r.

1. Zatrudnienie technika farmaceutycznego przez cały okres trwania praktyki (2 lata) w jednej aptece jest praktycznie niemożliwe - z uwagi na fakt trudności występujących na rynku pracy. Pracodawca niechętnie zatrudnia na okres pełnych 2 lat osobę w celach szkoleniowych. Aby zatem absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie mógł uzyskać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu, słusznym wydaje się wprowadzenie zmiany polegającej na zrealizowaniu pełnego programu praktyki z możliwością odbywania jej w różnych aptekach bez określania szczegółowych ram czasowych dla poszczególnych typów aptek. Konsekwencją dokonania powyższych zmian było wprowadzenie nowego brzmienia § 4 ust. 3 oraz skreślenie ust. 4 i 5, dotyczących różnych miejsc odbywania praktyki.

2. W § 5 ust.2 pkt 3 rezygnuje się z jednego z zadań opiekuna praktyk, tj. przedstawienia pisemnej oceny kwalifikacji praktykanta na rzecz pisemnego stwierdzenia zrealizowania przez praktykanta całości programu praktyki. Opiekun praktyk nie może ocenić kwalifikacji technika farmaceutycznego, gdyż stwierdzone są one dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego już przed rozpoczęciem praktyki. Do opiekuna zatem faktycznie należy potwierdzenie zrealizowania przez praktykanta całości programu praktyki.

3. W kwestii dokumentowania przebiegu praktyki zrezygnowano z określania ilości stron dla dziennika praktyk, gdyż z punktu widzenia funkcjonalności prowadzenia dokumentacji nie jest istotna liczba stron, lecz treści w niej zawarte. Obecnie obowiązujący dziennik posiadał 16 stron i – z punktu widzenia osób prowadzących dokumentację - była to ilość zdecydowanie niewystarczająca. Trudno jest jednak ocenić, jaka liczba stron jest w tym przypadku właściwa, gdyż zależy to od wielu czynników, np. liczby aptek, w której technik odbywał będzie praktykę, wymagań opiekuna co do szczegółowości dokumentowania praktyki, a także charakteru pisma praktykanta. Jednocześnie wprowadzono obowiązek odnotowywania w dzienniku zmiany apteki oraz przerw w trakcie trwania praktyki.

4. Nowe brzmienie § 8 jest konsekwencją wprowadzenia zmian w § 4 oraz w § 5 ust. 2 pkt 3.

5. Skreślenie § 9 jest spowodowane faktem, iż aktualnie nie ma osób, które odbywają praktykę według przepisów wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

6. Wprowadza się nowelizację wzoru zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece, w zakresie umożliwienia dokonania wpisów o odbywaniu praktyki w różnych aptekach wraz z określeniem faktycznego okresu trwania tej praktyki.

7. § 2 umożliwia osobom, które rozpoczęły praktyki według przepisów aktualnie obowiązujących, zakończenie praktyk zgodnie z przepisami niniejszego projektu rozporządzenia. Rozwiązanie takie jest podyktowane tym, iż przepisy niniejszego projektu rozporządzenia są korzystniejsze dla techników farmaceutycznych.
Ocena skutków wprowadzenia rozporządzenia


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny:
Projekt rozporządzenia oddziałuje bezpośrednio na grupę zawodową techników farmaceutycznych, pośrednio zaś na właścicieli lub kierowników aptek i farmaceutów, którzy będą opiekunami praktyk.

2. Konsultacje społeczne:
Projekt powstał w wyniku postulatów środowiska techników farmaceutycznych. Szczegółowe przepisy będą podlegały konsultacjom w szczególności ze Związkiem Zawodowym Techników Farmaceutycznych RP, Naczelną Radą Aptekarską, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych. Praktyki techników farmaceutycznych były i pozostają odbywane na podstawie umowy o pracę zawartą z podmiotem zatrudniającym.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy oraz konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki:
Poprzez dostosowanie przepisów projektu rozporządzenia do potrzeb rynku pracy, będzie ułatwione wejście do systemu ochrony zdrowia (sektor publiczny i niepubliczny), w tym samodzielne wykonywanie zawodu, grupy zawodowej techników farmaceutycznych. Co za tym idzie – zostanie zwiększona konkurencyjność wewnętrzna w obszarze wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów:
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny.Załączniki do dokumentu : zal_prapteki_020205.zip


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6355 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.