Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 kwietnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 04 maja 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 29 kwietnia 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
po otrzymaniu pełnych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z uwzględnieniem trzech wariantów wskaźników migracji lub ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt wkładu legislacyjnego Ministra Zdrowia do projektu tzw. ustawy horyzontalnej
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu w zakresie zawartości merytorycznej,
ujednolicenie dokumentu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji oraz ustalenie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej zasad dalszego procedowania w zakresie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych,
termin realizacji: 16 -05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny w porozumieniu z Departamentem
Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
i właściwymi komórkami organizacyjnymi
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


5. Informacja w sprawie projektu rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach - w porozumieniu z Ministrem Środowiska i Ministrem Zdrowia
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 29 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Głównego Inspektorat Sanitarny we współpracy
z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji dotyczących uzasadnienia,
przedłożenie do akceptacji Ministrowi Zdrowia,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 04-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

8. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 2005 „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe” – Moduł 1 i Moduł 2
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia
– w porozumieniu z Ministrem Kultury, Ministrem Zdrowia i Ministrem Infrastruktury
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 29 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

10. Sprawy różne
• Zobowiązano Pana Wojciecha Kutyłę Dyrektora Generalnego do opracowania wytycznych dotyczących kierowania dokumentów do konsultacji społecznych.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2144 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.