Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 20 maja 2005 r. godz. 8.30
1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 20 maja 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.


2. Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w związku z pracami nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu oświadczenia po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

3. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 20 maja 2005 r.
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.


4. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 24 maja 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 8-06- 2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 30-05-2005 r.,
termin realizacji: 20 -05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 1-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
kontynuację prac.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 23-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 23-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji zawodowych dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora medycznego, trybu pełnienia przez nich funkcji oraz odpłatności z tego tytułu
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 24-05-2005 r.,
termin realizacji: 20 -05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 6-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych dotyczących leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.


Ustalono:
rozpatrzenie uwag przez Zespół do spraw opracowania standardów przy procedurze zapłodnienia pozaustrojowego finansowanego ze środków publicznych,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 23-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2316 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.