Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 10 czerwca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 14 czerwca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 10 czerwca 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Wstępny projekt budżetu na 2006 r. w zakresie zadań rzeczowych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wstępnego projektu budżetu po uwzględnieniu uwag i przekazanie do Ministra Finansów,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
kontynuację dyskusji w zakresie dotyczącym inwestycji wieloletnich: „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego – Prokocim” oraz „Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego SPCSK AM w Warszawie”,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 10-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny produktu biobójczego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag dotyczących Oceny Skutków Regulacji i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w roku 2006
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych elementów planów działań ratowniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów medycznych procedur ratowniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych oraz wykazu cen urzędowych hurtowych tych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji w celu przedstawienia ostatecznych wniosków,
termin realizacji: 15-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 10-03-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 10-06-2005 r.,
termin realizacji: 10 -03-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 10-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


13. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 2005 r. – projekt programu „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu do realizacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


14. Projekt listu intencyjnego o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia Republiki Litewskiej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do Ministra Spraw Zagranicznych,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


15. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005 r. – Zadanie „Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu do realizacji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


16. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005 r. – Zadanie "Ogólnopolski program populacyjnej, aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy"
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu do realizacji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2119 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.