Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 lipca 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 1 sierpnia 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
w.szefke@mz.gov.plProjekt z dnia 18.07.05 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ................. 2005 r.
w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskachNa podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym prace lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz. U. Nr 5, poz. 60).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAw porozumieniu:
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1348 z późn. zm.), minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach uwzględniając w szczególności standardy Unii Europejskiej.

Wykonując delegację ustawową Minister Zdrowia w dniu 3 stycznia 2003 r. określił w drodze rozporządzenia wykaz stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym prace lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz. U. Nr 5 poz. 60). W związku z powyższym przepisy dotyczące szczepień ochronnych zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 118, poz. 1268) od dnia 17 stycznia 2003 r. wykraczały poza kompetencje ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa, podjęło prace legislacyjne, nowelizując przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Efektem podjętych działań jest projekt rozporządzenia uchylający regulację zawartą w § 18 ust. 2 oraz § 21 ust. 1 w zakresie szczepień ochronnych pracowników.

W zaistniałej sytuacji, w celu uniknięcia powstania luki prawnej, niezbędne stało się wydanie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym prace lub zatrudnionym na tych stanowiskach.

Ocena Skutków Regulacji


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje regulacja.
Niniejsze rozporządzenie będzie miało wpływ na poprawę ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

2. Konsultacje społeczne:
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych, projektowana regulacja zostanie skonsultowana z następującymi podmiotami:
1. Krajową Radą Izb Rolniczych;
2. Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”;
3. Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”;
4. Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
5. Federacją Związków Producentów Rolnych;
6. Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
7. Federacją Zawodowa Pracowników Rolnictwa w RP;
8. Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;
9. NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”;
10. Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”;
11. Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie;
12. Centralnym Instytutem Ochrony Pracy;
13. Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
14. Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
15. NSZZ „Solidarność”;
16. Federacją Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej RP;
17. Radą Krajową Federacji Konsumentów;
18. Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych;
19. Naczelną Radą Lekarską;
20. Konfederacją Pracodawców Polskich;
21. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych;
22. Business Centre Club;
23. Krajową Izbą Gospodarczą;
24. Instytutem Ochrony Środowiska;
25. Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Zakaźnych;
26. Konsultantem Krajowym w dziedzinie Epidemiologii;
27. Instytutem Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
28. Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Warszawie;
29. Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie

a ponadto zostanie zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Wynik konsultacji zostanie omówiony w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

6. Korzyści społeczne oraz wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa.
Przedmiotowe rozporządzenie będzie miało korzystny wpływ na sytuacje zdrowotną pracowników zatrudnionych przy obsłudze zwierząt gospodarskich.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5392 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.