Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 17 sierpnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 18 sierpnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania.
- przedstawił Pan Seweryn Jurgelaniec Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 18-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


3. Informacja dotycząca trudności w realizacji środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego, wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie do Ministra Finansów wystąpienia o zwiększenie środków finansowych na program – Psychiatryczna Opieka Zdrowotna,
przekazanie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, w części dotyczącej zabezpieczenia podstawowego,
przygotowanie pozostałych wniosków po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Informacja na temat zjawiska migracji personelu medycznego i kierunków działań ograniczających możliwe zagrożenia.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji do 26-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt Sprawozdania z realizacji w 2004 r. Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do akceptacji przez Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2414 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.