Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 24 sierpnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 25 sierpnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Propozycje podziału środków przeznaczonych na dotacje na podstawie art. 40 i 41 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie tekstu notatki wprowadzającej z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 24-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Notatka w sprawie postępowania z wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia z 18 marca 1948 r. o przyjęciu uzdrowiska Rabka Zdrój.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
utrzymanie w mocy decyzji Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 25-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26.08.2005 r.,
termin realizacji: 24 -08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny.
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26.08.2005 r.,
termin realizacji: 24-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny.
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


8. Informacja w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych, przebiegu negocjacji przedakcesyjnych w powyższej sprawie oraz konsultacji technicznych z Komisją Europejską mających na celu zmianę zasad uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26.08.2005 r.,
termin realizacji: 24 -08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Założenia zmian w systemie refundacji leków.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów,
termin realizacji: 26-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Informacja dotycząca dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2004.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu informacji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26.08.2005 r.,
w przypadku braku uwag wynikających z uzgodnień, przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 24-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2288 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.