Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 9 września 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 9 września 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 12-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 12-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12 -09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt decyzji Ministra Zdrowia w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia i Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 września 1968 roku stwierdzającego przyjęcie na własność Państwa niektórych składników majątkowych pozostających w faktycznym władaniu Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Szczawnica” w Szczawnicy, w części dotyczącej przejęcia na własność Państwa parceli 1 lat. 651 zabudowanej budynkiem pod nazwą „Pod Batorym” i parceli 1 kat. 8549/2 objętych 1wh 3319 księgi gruntowej byłej gminy katastralnej Szczawnica w Szczawnicy
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 12 -09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia ortopedycznego w Poznaniu
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 12-09-2005 r.
termin realizacji: 09 -09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 14-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


12. Informacja o stanie realizacji w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych zamieszczonych w części A, B, i C
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego

13. Projekt założeń zmian do ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu tekstu założeń po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


14. Propozycja wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie obowiązku nałożonego na Ministra Zdrowia w pkt. 3,6 w "Planie najważniejszych zadań Rządu w okresie maj 2005 r. - wrzesień 2005 r. "
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu wystąpienia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


15. Sprawy różne:
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu przedstawił zgodnie z ustaleniami Kierownictwa harmonogram prac związanych z przygotowaniem planu Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2006.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2903 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.