Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 6 października 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 6 października 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 7 października 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

3. „Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie informacji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu finansowania kosztów szczegółowej identyfikacji zakaźnych czynników chorobotwórczych, sposobu dokumentowania przeprowadzonych badań oraz terminów rozliczeń
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 7-10-2005 r.,
termin realizacji: 06-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 7-10-2005 r.,
termin realizacji: 06-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt wniosku Grupy Ekspertów w sprawie wzbogacania mąki kwasem foliowym
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu wniosku po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


9. Statut Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie przyjęty przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w dniu 16 września 2005 r.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zatwierdzenie statutu.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 7-10-2005 r.,
termin realizacji: 06-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


12. Założenia zmian do ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 07-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 07-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


15. Informacja o projekcie pn. „Stworzenie systemu zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne w Polsce”, w ramach realizacji Programu Środki Przejściowe 2004 (ang. Transition Facility)
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 7-10-2005 r.,
termin realizacji: 06-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionych na tych stanowiskach
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


18. Informacja dotycząca realizacji programów polityki zdrowotnej w 2005 roku - stan na dzień 29-09-2005 r.
Informacja dotycząca realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 -2005 "POLKARD 2003-2005".

- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 07-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Kulpa Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 06-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2482 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.