Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadku niezgodnych z przepisami prawa działań z udziałem prekursorów


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 1 grudnia 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
dep-pl@mz.gov.pl


Projekt 26.10.2005
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………………………2005 r.
w sprawie sposobu postępowania w przypadku niezgodnych
z przepisami prawa działań z udziałem prekursorów


Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób przekazywania informacji o wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa zamówieniach na prekursory, działaniach i próbach wykorzystania prekursorów;
2) sposób prowadzenia ewidencji informacji, o których mowa w pkt 1;
3) szczegółowy tryb i sposób powiadamiania Policji i organów celnych o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, a także wzór takiego powiadomienia;
4) tryb i sposób postępowania z przesyłką prekursorów.

§ 2.

1. Zgłoszenie o wszelkich wzbudzających podejrzenie, co do zgodności z przepisami prawa zamówieniach na prekursory, działaniach i próbach wykorzystania prekursorów jest przekazywane telefonicznie, faksem albo pocztą elektroniczną i potwierdzone pismem kierowanym do właściwego organu, zawierającym następujące dane:
1) firmę, pod którą przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;
2) zakres i miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
3) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej;
4) podpis osoby zgłaszającej;
5) datę stwierdzenia zaistnienia okoliczności wskazujących na niezgodne z przepisami prawa wykorzystania prekursorów;
6) dotyczące przedsiębiorców lub innych podmiotów biorących udział w transakcji;
7) dotyczące prekursorów, których dotyczy transakcja z podaniem ich kategorii, nazwy handlowej lub chemicznej, ich ilości, numerów serii, wielkości opakowań;
8) dotyczące deklarowanego celu wykorzystania prekursorów;
9) dotyczące użytych środków transportu;
10) dotyczące trasy przewozu i miejsca, do którego miały być dostarczone prekursory.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie posiadanych dokumentów związanych ze zgłoszeniem.

§ 3.

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny w odniesieniu do prekursorów kategorii 1, a w odniesieniu do prekursorów kategorii 2 i 3 - Główny Inspektor Sanitarny, prowadzą ewidencję zgłoszeń zawierającą dane, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Ewidencję prowadzi się w formie książki ewidencji lub w postaci elektronicznej bazy danych.

§ 4.

1. Właściwe organy dokonują analizy otrzymanego zgłoszenia i niezwłocznie powiadamiają Policję i organy celne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie przesyłki prekursorów.
2. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.

Podmiot, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, będący w posiadaniu przesyłki, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy, po powiadomieniu Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo Głównego Inspektora Sanitarnego:
1) wstrzymuje wszelkie działania z udziałem przesyłki prekursorów;
2) zabezpiecza przesyłkę prekursorów przed kradzieżą, zniszczeniem bądź użyciem przez osoby nieupoważnione;
3) przechowuje zabezpieczoną przesyłkę do czasu podjęcia działań przez Policję bądź organy celne.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
UZASADNIENIE


Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia szczegółowego sposobu przekazywania informacji o niezgodnych z przepisami prawa operacjach z udziałem prekursorów, zawartego w art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485).

Rozporządzenie będzie określało szczegółowy sposób przekazywania informacji o wzbudzających podejrzenie, co do zgodności z przepisami prawa, zamówieniach, operacjach i próbach wykorzystania prekursorów, sposób prowadzenia ewidencji tych informacji, a także tryb i sposób powiadamiania Policji i organów celnych o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów.

Projekt zakłada, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia i obrotu hurtowego prekursorami będą zobowiązani do niezwłocznego przekazania informacji o niezgodnych z przepisami prawa operacjach z udziałem prekursorów – odpowiednio - kategorii 1 - do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, kategorii 2 i 3 - do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgłoszenia takie mogą być przekazywane telefonicznie, faksem albo pocztą elektroniczną, a następnie potwierdzane pismem. Projekt rozporządzenia określa zakres danych identyfikacyjnych zgłaszającego oraz zakres informacji objętych zgłoszeniem.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, Główny Inspektor Farmaceutyczny lub Główny Inspektor Sanitarny dokonują analizy otrzymanego zgłoszenia i niezwłocznie powiadamiają Policję i organy celne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie przesyłki zawierającej prekursory. Wzór takiego powiadomienia określa załącznik do rozporządzenia.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.
Projektowana regulacja obejmie swoim zakresem przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia i obrotu hurtowego prekursorami, a także organy celne, Policję oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

2. Zakres konsultacji społecznych.
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do:
1) Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
2) Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce;
3) Naczelnej Rady Lekarskiej;
4) Naczelnej Rady Aptekarskiej;
5) Krajowej Izby Gospodarczej;
6) Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”;
7) Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych „POLFARMED”;
8) Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła żadnych skutków we wskazanych obszarach.


Załączniki do dokumentu : zal_projekt_38_5_powiadomienie.pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-11-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5013 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.