Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie docelowej sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej


przeniesiono do archiwum - nie ukończono prac legislacyjnych

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 stycznia 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 6 lutego 2006 roku

PROJEKT: 27.12.2005r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ................................. 2006 r.
w sprawie docelowej sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Sieć zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej tworzą szpitale psychiatryczne, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, oraz zakłady psychiatrycznej opieki środowiskowej.
2. Docelowa sieć szpitali psychiatrycznych obejmuje zakłady tworzone zgodnie ze wskaźnikami dostępności, o których mowa w § 2-5.
3. Docelowa sieć zakładów psychiatrycznej opieki środowiskowej obejmuje zakłady tworzone zgodnie ze wskaźnikami dostępności określonymi w § 6.

§ 2.

1. Dla szpitali psychiatrycznych, z wyłączeniem łóżek opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, przeznaczonych na wykonywanie środka zabezpieczającego oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznych, ustala się, wskaźnik minimalny 4,0 łóżka na 10 tys. mieszkańców w województwie.
2. Maksymalna liczba łóżek w jednym szpitalu psychiatrycznym, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300.

§ 3.

Dla szpitali psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, ustala się wskaźnik minimalny na poziomie 0,4 łóżka na 10 tys. mieszkańców w województwie.

§ 4.

Dla oddziałów odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu ustala się wskaźnik minimalny, obejmujący łóżka detoksykacyjne i terapeutyczne w zakładach opieki zdrowotnej i w wojewódzkich ośrodkach terapii uzależnienia i współuzależnienia dla uzależnionych od alkoholu, na poziomie 1,0 łóżka na 10 tys. mieszkańców w województwie.

§ 5.

Dla oddziałów odwykowych dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych ustala się wskaźnik minimalny, obejmujący łóżka detoksykacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne w zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485), na poziomie 0,35 łóżka na 10 tys. mieszkańców w województwie.

§ 6.

Wskaźniki dostępności zakładów psychiatrycznej opieki środowiskowej dla określonej liczby mieszkańców ustala się w sposób następujący:
1) poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych – jedna na 50 tys. mieszkańców;
2) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – jedna na 150 tys. mieszkańców;
3) przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - jedna na 50 tys. mieszkańców;
4) poradnia dla osób z problemami alkoholowymi – co najmniej jedna w mieście powyżej 25 tys. mieszkańców;
5) poradnia dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych – co najmniej dwie w każdym województwie;
6) oddział dzienny dla dorosłych – według wskaźnika 3 miejsca na 10 tys. mieszkańców, co najmniej jeden oddział w każdym mieście powyżej 70 tys. mieszkańców;
7) oddział dzienny dla dzieci – według wskaźnika 1 miejsce na 10 tys. mieszkańców miasta;
8) oddział dzienny odwykowy – według wskaźnika 3 miejsca na 10 tys. mieszkańców;
9) zespoły leczenia środowiskowego - jeden na 50 tys. mieszkańców.

§ 7.

Wskaźniki, o których mowa w § 2-6, należy osiągnąć do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz.1462.
Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie docelowej sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej pozwoli na określenie zasad ustalania docelowej sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dzięki czemu ulegnie poprawie dostępność do zakładów psychiatrycznych na terenie całego kraju.

Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.), Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ogłosił w dniu 15 stycznia 1997 r. komunikat w sprawie ustalenia docelowej sieci publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ Nr 2, poz. 5). Konieczność wprowadzenia docelowej sieci publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej w formie rozporządzenia wynikła ze sposobu percepcji tego komunikatu, który w części ówczesnych województw został przyjęty jako niezobowiązująca propozycja rozwoju psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od tego przygotowywana i wcześniej wprowadzana reforma podziału administracyjnego kraju przyczyniła się do częściowej dezaktualizacji docelowej sieci publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie rozmieszczenia istniejących już szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych w nowych województwach.

Projekt rozporządzenia określa docelową sieć zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej w zakresie dotyczącym czterech podstawowych rodzajów łóżek psychiatrycznych: dla dorosłych, dzieci i młodzieży, osób uzależnionych od alkoholu i osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także wskaźniki dostępności dla zakładów psychiatrycznej opieki środowiskowej.

Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. mieszkańców przyjęto w podziale dla czterech grup pacjentów wymagających hospitalizacji:
1) 4,0 - dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, z wyłączeniem osób uzależnionych oraz osób, wobec których realizowany jest środek zabezpieczający, obserwacje sądowo-psychiatryczne, osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych; wskaźnik obejmuje oprócz łóżek w oddziałach ogólnych także wszystkie łóżka specjalistycznej opieki psychiatrycznej, takie jak: rehabilitacyjne, geriatryczne, somatyczne, zakaźne, nerwicowe;
2) 0,40 – dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi;
3) 1,0 – dla uzależnionych od alkoholu;
4) 0,35 – dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

Liczby łóżek psychiatrycznych (z wymienionymi wyłączeniami) wynikającej ze wskaźnika minimalnego (4,0 na 10 tys. mieszkańców) nie osiągają obecnie 4 województwa: dolnośląskie (3,8), kujawsko-pomorskie (3,5), małopolskie (3,7), zachodniopomorskie (3,4).
W pozostałych – wskaźnik wynosi od 4,2 (wielkopolskie) do 6,9 (podlaskie), przy średniej krajowej 4,9.

Liczbę 300 łóżek psychiatrycznych w jednym szpitalu przekracza obecnie 15 szpitali. Są to szpitale w 11 następujących województwach: kujawsko-pomorskie (1), lubelskie (1), łódzkie (1), małopolskie (1), mazowieckie (2), podkarpackie (1), podlaskie (1), pomorskie (1), śląskie (3), świętokrzyskie (1), wielkopolskie (2).
W skali kraju oznacza to konieczność zredukowania ok. 3800 łóżek, a w poszczególnych województwach od 100 (kujawsko-pomorskie) do 1000 (śląskie) łóżek.
W dwóch przypadkach redukcja dotyczy województw (kujawsko-pomorskie i małopolskie), w których wskaźnik obecnej liczby łóżek jest niższy niż minimalny.

Wskaźnik przewidziany dla łóżek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży (0,4 na 10 tys. mieszkańców) osiągają lub przekraczają jedynie 3 województwa: dolnośląskie (0,4), lubuskie (1,0), mazowieckie (0,5).
W pozostałych 13 występuje niedobór tej kategorii łóżek, a w przypadku województwa podkarpackiego – całkowity ich brak.
Także średni wskaźnik dla całego kraju jest niższy niż docelowy i wynosi 0,3 łóżka na 10 tys. mieszkańców w województwie.

Pięć województw wykazuje niedobór łóżek odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu. Wskaźnika minimalnego (1,0 na 10 tys. mieszkańców) nie osiągają następujące województwa: łódzkie (0,8), małopolskie (0,5), mazowieckie (0,9), śląskie (0,9), wielkopolskie (0,8).
Wskaźnik dla kraju jest zgodny ze wskaźnikiem minimalnym ustalonym dla województw.

Wskaźnik liczby łóżek dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych w skali kraju jest wyższy niż wskaźnik minimalny dla województw (0,35 na 10 tys.) i wynosi 0,69. Brak takich łóżek lub ich znaczny niedobór wykazują 4 województwa: kujawsko-pomorskie (0,21), lubelskie (0,22), podkarpackie (0,12), świętokrzyskie (0,0).

Dostępność opieki środowiskowej przedstawia się następująco:
1) Poradnie zdrowia psychicznego – 958, co daje wskaźnik 1,25 na 50 tys., a więc wyższy od planowanego. Prawie połowa poradni czynna jest krócej niż 5 dni w tygodniu.
2) Poradnie dla dzieci i młodzieży – 123. Wskaźnika - 1 poradnia na 150 tys. ludności nie osiąga żadne województwo, z wyjątkiem pomorskiego. Średni dla kraju wynosi 0,5.
3) Przychodnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – 406, w tym 80% czynnych 5 dni w tygodniu, wskaźnik dla kraju i większości województw wynosi 0,5 na 50 tys. mieszkańców.
4) Poradnie dla osób z problemem alkoholowym – brak danych na temat tej podkategorii poradni.
5) Poradnie dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych – 73. Mniej niż dwie poradnie tego rodzaju mają województwa:
- opolskie (1),
- świętokrzyskie (0).
6) Wskaźnik miejsc w psychiatrycznych oddziałach dziennych dla kraju wynosi obecnie 1,16 i jest znacznie niższy niż ustalony w projekcie rozporządzenia, także w żadnym z województw nie osiąga poziomu 3 miejsc na 10 tys. mieszkańców miast. Najbardziej ubogie w tę formę opieki są województwa: lubelskie (0,4), lubuskie (0,6), pomorskie (0,6), warmińsko-mazurskie (0,6).
7) Wskaźnik miejsc w oddziałach dziennych dla dzieci i młodzieży w skali kraju wynosi 0,23. Tylko 7 województw dysponuje oddziałami dla dzieci i młodzieży, w pozostałych 9 brak tej formy opieki, tj. w województwach: lubuskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.
8) Wskaźnik miejsc w oddziałach odwykowych w skali kraju wynosi 0,19. Całkowity brak tej formy opieki występuje w 4 województwach: opolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim.
W pozostałych wskaźnik wynosi od 0,10 (lubelskie) do 0,58 (podlaskie).
9) W całym kraju działa jedynie 27 zespołów leczenia środowiskowego, łącznie w 9 województwach. Po 4 ZLŚ działają w woj. mazowieckim i podlaskim, 3 w woj. dolnośląskim, 2 w woj. małopolskim, po 1 w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W pozostałych nie zorganizowano tej formy opieki.

Obowiązek tworzenia i wprowadzenia w życie zapisów docelowej sieci publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej ciąży, zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na samorządzie województwa, koszty realizacji określone mogą zostać po przekazaniu projektu rozporzadzenia do samorzadów.

Obecnie funkcjonuje 50 szpitali psychiatrycznych i 142 oddziały psychiatryczne w 95 szpitalach ogólnych, co stanowi już, pomimo braku stosownej regulacji, faktyczną realizację docelowej sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej i ma znaczący wpływ na poprawę dostępności do tej sfery lecznictwa.

Termin realizacji sieci, określony w § 7 projektowanego rozporządzenia, jest zgodny z okresem wskazanym w art. 55 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, jak również nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Ocena skutków regulacji


1.Podmioty, na które oddziałuje regulacja prawna.
Projekt rozporządzenia obejmuje zakresem regulacji samorządy województw oraz zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej i zakłady opieki zdrowotnej posiadające w swej strukturze oddziały psychiatryczne lub odwykowe, a także określa zasady, według których należy powoływać nowe zakłady udzielające wyżej wymienionych świadczeń.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych przedmiotowy projekt regulacji zostanie skierowany m.in. do następujących podmiotów:
1) Naczelnej Rady Lekarskiej;
2) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii;
4) Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
5) Instytutu Psychiatrii i Neurologii;
6) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
7) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
8) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu;
9) Konwent Marszałków Województw RP;
10) Związek Powiatów Polskich,
11) Związek Województw RP,
12) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,
a także zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa będzie natomiast skutkowało wzrostem wydatków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Koszty dostosowania zakładów do warunków określonych w rozporządzeniu obciążą samorządy wojewódzkie. Szacunkowy koszt wyliczony na podstawie informacji z 10 województw może wynieść około 800 mln zł. w skali kraju.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia będą miały wpływ na rynek pracy, spowodują wzrost zatrudnienia w regionach, w których dotychczas nie funkcjonowały zakłady psychiatryczne.

5. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Bez wpływuWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-01-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6357 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.