Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministar Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 czerwca 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 7 lipca 2006 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
w.kaczorowska@gis.gov.plROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia .................... 2006 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłatę za:
1) krew,
2) poszczególne składniki krwi
- wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, których wysokość określa załącznik do rozporządzenia.

załącznik → w formacie *doc- (28 KB)
załącznik → w formacie *pdf- (92 KB)

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.2)


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r. (Dz. U Nr 153, poz. 1284).
UZASADNIENIE


Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art.19 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi ( Dz. U. Nr 106, poz. 681,
z 1998r. Nr 117, poz.756, z 2001 r. Nr 126, poz.1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz.2215) Minister właściwy do spraw zdrowia został zobowiązany przez ustawodawcę do corocznego określania, nie później niż do dnia 30 czerwca, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.
Niniejszy projekt rozporządzenia określa opłaty za krew i jej składniki obowiązujące w roku 2007.
Ceny krwi i jej składników w roku 2007 pozostają na poziomie roku 2006. Niniejszy projekt uwzględnia wysokość kosztów ponoszonych przez jednostki publicznej służby krwi oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok wydania rozporządzenia, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nie podwyższono opłat za krew i jej składniki w 2007 roku ze względu na prowadzoną politykę obniżania kosztów w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Koszty są różne w poszczególnych Centrach. Bardzo wysokie w wielu z nich opłaty są skalkulowane na poziomie uwzględniającym koszty stałe i zmienne. Przyjęto uśrednione koszty i zdaniem Ministerstwa Zdrowia wysokość opłat na 2007 rok jest wystarczająca dla utrzymania płynności finansowej Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Wejście w życie rozporządzenia określono na dzień 1 stycznia 2007 r.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)


1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja.
Projektowana regulacja będzie miała wpływ na regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także zakłady opieki zdrowotnej będące odbiorcami krwi oraz jej składników z tych jednostek.

2. Konsultacje społeczne.
Projekt rozporządzenia będzie szczegółowo konsultowany z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Zakładem Zamówień Publicznych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacją Pracodawców Polskich, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Związkiem Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Mazowieckim Związkiem Pracodawców Samodzielnych Publicznych ZOZ, Federacją Związków Pracodawców ZOZ-RP, Związkiem Pracodawców Służby Zdrowia, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia : Porozumienie Zielonogórskie”, Federacją Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP-ZOZ, Ogólnopolski Związek zawodowy Ratowników Medycznych oraz opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
Po zakończeniu konsultacji ich wyniki zostaną omówione.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, budżetu zakładów opieki zdrowotnej.

4. Wpływ regulacji na warunki życia społecznego i gospodarczego w regionach.
Projektowane regulacje nie spowodują następstw w rozwoju społecznym i gospodarczym.

5. Wpływu regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

7. Wpływ projektowanej regulacji na ochronę zdrowia ludności.
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia ludności, gdyż określa opłaty za krew i poszczególne jej składniki pobierane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskim.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6476 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.