Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 czerwca 2005 r.1. Projekt ustawy o zawodach medycznych
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt informacji Ministra Zdrowia o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2005 roku, Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1.01 – 31.12.2005 r.
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstów i skierowanie do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń projektu zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

5. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Archiwum Akt Nowych.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

8. Projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą 23 śmigłowców oraz 1 symulatora lotu do szkolenia pilotów, zgodnie z ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 -2010”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wstępne przyjęcie tekstu projektu,
upoważnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do realizacji zadań wynikających z programu,
opracowanie ostatecznej wersji projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
termin realizacji: 07-07-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny:Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

15. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

16. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

17. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

18. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 29-06-2006 r. do godz. 16.00,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1937 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.