Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 lipca 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 13 sierpnia 2006 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
dep-ns@mz.gov.plPROJEKTROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia …………………… 2006r.
w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie art. 19b ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanych dalej „organizatorem kształcenia”, do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej „rejestrem”;
2) wzory dokumentów:
a) wniosku o wpis do rejestru,
b) informacji o formie kształcenia prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru, o której mowa w art. 19c ust. 5, zwanej dalej „informacją”,
c) zaświadczenia o wpisie do rejestru;
3) sposób prowadzenia rejestru;
4) wysokość opłaty za wpis do rejestru.

§ 2.

1. Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze działania izby lekarskiej właściwej dla jego siedziby występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby lekarskiej:
1) o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, zwanego dalej„kształceniem podyplomowym”, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, oraz
2) z wnioskiem o wpis do rejestru.
2. Organizator kształcenia będący okręgową izbą lekarską występuje do Naczelnej Rady Lekarskiej:
1) o potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, oraz
2) z wnioskiem o wpis do rejestru.
3. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia na terenie całego kraju:
1) występuje o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, do Naczelnej Rady Lekarskiej;
2) po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1, występuje do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla jego siedziby z wnioskiem o wpis do rejestru.
4. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia na obszarze innej izby lekarskiej:
1) występuje o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego do właściwej okręgowej rady lekarskiej;
2) po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1, występuje do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla jego siedziby z wnioskiem o wpis do rejestru.

§ 3.

1. Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, powinno zawierać następujące dane:
1) nazwę podmiotu;
2) formę organizacyjno-prawną;
3) adres siedziby;
4) planowany okres i obszar kraju, na którym przewidywane jest prowadzenie kształcenia;
5) wykaz osób odpowiedzialnych za ustalenie planu kształcenia;
6) dotyczące spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy;
7) imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przedstawiciela podmiotu, jego podpis oraz datę wystąpienia.
2. Do wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) plan kształcenia ustalony przez osobę lub osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia planowanego kształcenia, jako zadanie dydaktyczne do wykonywania w określonym czasie;
2) wykaz osób stanowiących planowaną kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach do realizacji formy kształcenia określonej planem kształcenia lub do nadzoru nad kształceniem prowadzonym w określonej formie, wraz z oświadczeniami tych osób o wyrażeniu zgody na prowadzenia kształcenia;
3) opis posiadanej bazy do realizacji programu kształcenia poprzez wskazanie pomieszczeń, dostosowanych do prowadzenia przewidywanych form dydaktyki, w których organizator kształcenia zamierza realizować kształcenie;
4) opis wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia realizowanego w zakresie przewidywanych jego form;
5) opis posiadanej bazy spełniającej wymogi do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych programem kształcenia określone w odrębnych przepisach oraz wykaz osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje do udzielania tych świadczeń wraz z ich oświadczeniami o wyrażeniu zgody na prowadzenie kształcenia.
3. Plan kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmujący zakres wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty zawiera następujące informacje dotyczące:
1) celu (celów) kształcenia, rozumianych jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy lub lekarzy dentystów w określonym zakresie danej dziedziny medycyny, w ramach doskonalenia zawodowego;
2) przedmiotu i zakresu kształcenia, rozumianego jako wybrany zakres wiedzy lub umiejętności praktycznych w określonej dziedzinie medycyny, oparty na wiarygodnych danych naukowych;
3) przewidywanej formy lub form kształcenia określonych w przepisach o sposobie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, realizowanych w ramach przedmiotu i zakresu kształcenia;
4) wymaganych kwalifikacji uczestników, rozumianych jako kwalifikacje, jakie powinni posiadać lekarze lub lekarze dentyści uczestniczący w planowanych formach kształcenia;
5) sposobu (sposobów) weryfikacji wyników kształcenia, rozumianych jako przewidywana, udokumentowana forma sprawdzania wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych, nabytych przez lekarzy lub lekarzy dentystów uczestniczących w określonej formie kształcenia,
6) sposobu potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia, rozumianego jako udokumentowanie w formie pisemnej lub elektronicznej uczestnictwa i ukończenia przez lekarza lub lekarza dentystę określonej formy kształcenia.
4. Jeżeli przewidywaną formą kształcenia jest testowy program edukacyjny, organizator kształcenia przedstawia informację, że spełnia on następujące warunki:
1) zadania testowe są objęte szczegółowym programem kształcenia realizowanym jako opracowania autorskie przez osoby wchodzące w skład kadry dydaktycznej lub inne opracowania autorskie, w tym zagraniczne, przez nie rekomendowane, podane w formie pisemnej lub elektronicznej w sieci internetowej;
2) zadania testowe są opracowane przez osoby, będące specjalistami w dziedzinie, której zadania testowe dotyczą;
3) stopień trudności większości zadań testowych objętych programem powinien pozwalać badać umiejętność osoby kształcącej się co najmniej w zakresie:
a) kojarzenia dwóch, trzech faktów wyuczonych w przebiegu odbytego kształcenia,
b) wyszukiwania różnych informacji znajdujących się w treści realizowanego programu kształcenia, pozwalających na zbudowanie konkretnej hipotezy;
4) zadanie testowe mają co najmniej trzy błędne odpowiedzi;
5) program zawiera szczegółowe informacje o sposobie przesyłania odpowiedzi;
6) program zawiera informacje ustalającą maksymalny okres udzielania odpowiedzi.
5. Jeżeli przewidywaną formą kształcenia jest internetowa platforma edukacyjna, będąca internetową stroną z ograniczonym dostępem, organizator kształcenia przedstawia informację, że spełnia ona następujące warunki:
1) jest wyposażona w system autoryzowanej rejestracji użytkowników, chroniący przed dostępem do zasobów wiedzy osób nieuprawnionych, zawierający następujące informacje:
a) imię i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty,
b) numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
c) numer rejestracyjny,
d) określenie specjalizacji,
2) jest wyposażona w system szyfrowania,
3) jest wyposażona w system umożliwiający administrowanie, śledzenie i raportowanie wszelkich działań związanych z edukacją internetową;
4) posiada system kontroli dostępu użytkowników do treści poszczególnych programów edukacyjnych;
5) baza programów edukacyjnych w wersji podstawowej uwzględnia następujące elementy szczegółowego programu kształcenia:
a) treść programu edukacyjnego,
b) streszczenie,
c) prezentacje multimedialne,
d) słowniczek terminologiczny,
e) spis literatury obowiązkowej i uzupełniającej,
f) forum dyskusyjne,
g) repetytorium,
h) testowy sprawdzian nabytej wiedzy, spełniający warunki określone w ust. 4.

§ 4.

1. Wzór wniosku o wpis do rejestru jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, 3 i 4, załącza się :
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku, gdy jest przedsiębiorcą,
2) dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru;
3) uchwałę, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy.

§ 5.

1. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, oraz wniosek o wpis do rejestru są rozpatrywane łącznie.
2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, Naczelna Rada Lekarska albo okręgowa rada lekarska przekazuje niezwłocznie uchwałę w sprawie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy organizatorowi kształcenia oraz okręgowej radzie lekarskiej właściwej dla jego siedziby.
3. Okręgowa rada lekarska lub Naczelna Rada Lekarska może powołać eksperta lub zespół ekspertów, posiadających właściwe kwalifikacje do oceny spełniania przez organizatora szkolenia warunków kształcenia podyplomowego.
4. Wpis do rejestru stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.

1. Organizator kształcenia wpisany do rejestru załącza do informacji dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w art. 19 c ust. 5 ustawy.
2. Wzór informacji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Informację, o której mowa w ust. 1, właściwa okręgowa rada lekarska lub Naczelna Rada Lekarska umieszczają na stronach internetowych prowadzonego przez siebie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 7.

Jeżeli dane dotyczące przedmiotu i szczegółowego programu kształcenia zawarte w informacji nie są zgodne z danymi, na podstawie których podmiot uzyskał wpis do rejestru okręgowa rada lekarska lub Naczelna Rada Lekarska informuje podmiot, że prowadzenie kształcenia podyplomowego w zakresie określonym w informacji wymaga przeprowadzenia odpowiedniego postępowania określonego w § 2 albo dokonania zmian w rejestrze.

§ 8.

1. Rejestr prowadzony jest w systemie ewidencyjno-informatycznym i zawiera dane określone w art. 19 c ust. 3 ustawy.
2. Oznaczenia numeru wpisu, o którym mowa w art. 19 c ust. 3 pkt 1 ustawy, dokonuje się poprzez następujący ciąg oddzielonych myślnikami znaków:
1) dwucyfrowy numer kodowy okręgowej izby lekarskiej i Naczelnej Rady Lekarskiej, prowadzącej rejestr, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
2) sześciocyfrowe oznaczenie numeru wpisu podmiotu do rejestru;
3) trzycyfrowe oznaczenie prowadzonego kształcenia:
a) dla lekarzy - 001,
b) dla lekarzy dentystów - 002,
c) dla lekarzy i lekarzy dentystów – 003;
4) czterocyfrowe oznaczenie kolejnej zmiany wpisu podmiotu do rejestru.
3. Określenia formy organizacyjno-prawnej organizatora kształcenia, o której mowa w art. 19c ust. 3 pkt 4 ustawy, dokonuje się również poprzez wpis do rejestru danych dotyczących innej niż prowadzenie kształcenia działalności organizatora kształcenia, jeżeli zawarte są one w jego statucie.
4. Po upłynięciu okresu, o którym mowa w art. 19c ust. 3 pkt 6 ustawy, oraz terminów, o których mowa w art. 19c ust. 5 pkt 2 ustawy, organ prowadzący rejestr umieszcza w rejestrze informację, o konieczności dokonania aktualizacji danych przez organizatora kształcenia.
5. Dla rejestru prowadzone są akta rejestrowe, na które składają się decyzje, załączniki do wniosków oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.

§ 9.

Ustala się opłatę za wpis do rejestru w wysokości 500 zł, powiększonej o iloczyn liczby planowanych informacji, jeżeli jest większa niż 1, i kwoty 250 zł.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 19b ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz.1943). Określa szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, oraz wzory wniosków i zaświadczeń o wpis do rejestru.

Projekt rozporządzenia określa, że organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie występuje do właściwej izby lekarskiej o potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego oraz składa wniosek o wpis do rejestru. Wraz z wnioskiem o wpis załącza się następujące dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych
b) kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą,
c) dowód wpłaty za wpis do rejestru,

Okręgowa Rada Lekarska podejmować będzie uchwały o dokonaniu wpisu do rejestru na podstawie oceny spełniania wymogów przez organizatora kształcenia.
Przepisy rozporządzenia określają również wzory wniosków o wpis do rejestru oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu.
Projekt rozporządzenia określa wysokość opłaty wnoszonej do właściwej okręgowej izby
lekarskiej za wpis do rejestru.
Zgodnie z wytycznymi w upoważnieniu dla Ministra Zdrowia w art.19b ust.6 pkt.2 ustawy, opłata uwzględnia koszty związane z postępowaniem w sprawie wpisu i zmian wpisu oraz procedurę dokonania wpisu, zmian w rejestrze i wydania zaświadczenia.
Powyższe koszty uzależnione są od liczby i form szkolenia zgłaszanych przez wnioskodawcę.
Proponowana stawka opłaty za wpis do rejestru (tj.rejestracja podmiotu kształcenia i pierwszej informacji o szkoleniu) wynosi 500 zł. Podaną kwotę wyliczono w oparciu o koszty manipulacyjne ponoszone przez OIL w związku z przyjęciem i sprawdzeniem wniosku o wpis do rejestru podmiotu, wydaniem uchwał i zaswiadczeń o wpisie do rejestru oraz kosztami kontroli administracyjnych i merytorycznych.
W przypadku zgłoszenia większej liczby informacji o formie kształcenia niż jedna (tj.więcej szkoleń) przy rejestracji podmiotu kształcącego, opłatę wylicza się stosując następujący przelicznik: n (liczba zgłoszonych informacji o kształceniu) x K (stawka za informację), gdzie K=250,00zł

Powyższe kwoty uzależnione są od liczby planowanych form szkolenia zgłoszonych przez wnioskodawcę jako informacja. Kwotę K=250, 00 zł wyliczono w oparciu o o koszty manipulacyjne ponoszone przez OIL w związku z przyjęciem i sprawdzeniem wniosku o wpis do rejestru podmiotu, wydaniem uchwał i zaświadczeń o wpisie do rejestru oraz kosztami kontroli administracyjnych i merytorycznych
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny
Projekt rozporządzenia dotyczy podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz okręgowych izb lekarskich w zakresie prowadzenia rejestru.

2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje skutków dla sektora finansów publicznych.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przesiębiorczość.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

6. Konsultacje społeczne
Projekt będzie konsultowany z samorządem lekarskim (Naczelna Rada Lekarska).
W procesie konsultacji zostaną uwzględnione wszystkie podmioty mogące wnieść istotne uwagi do przedstawianego projektu, w tym w szczególności: samorządy zawodowe, związki zawodowe zrzeszające lekarzy, lekarzy-dentystów, Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Konfederacja Pracodawców Polskich.
Projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Podstawa prawna
Art.19b ust.6 Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:
1/ szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu do rejestru, wzory dokumentów: wniosku o wpis do rejestru, informacji o formie kształcenia, zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz sposób prowadzenia rejestru, mając na względzie konieczność ujednolicenia dokumentacji dotyczącej prowadzenia kształcenia podyplomowego;
2/ wysokość opłaty, o której mowa w ust.4, z uwzględnieniem kosztów związanych z postępowaniem w sprawie wpisu i zmian wpisu oraz związanych z prowadzeniem przez organ prowadzący rejestr kontroli prowadzenia kształcenia przez organizatora kształcenia.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5765 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.