Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 4 sierpnia 2006 r.1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu, Główny Inspektor
Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 4-08-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu, Główny Inspektor Sanitarny

3. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 7-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu programu poprawy opieki zdrowotnej na wsi na lata 2007 – 2011
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

5. Projekt prac dotyczący podziału zadań komórek organizacyjnych związanych z wdrażaniem Priorytetu XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

6. Sprawy różne:
Harmonogram prac nad projektami ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów urzędowych przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia zawartych w „Zestawieniu prac legislacyjnych Rady Ministrów w II półroczu” - stan w dniu 4-08-2006 r.
Harmonogram prac nad aktami wykonawczymi zawartymi w Wykazie A – Upoważnienia niezrealizowane wykazywane przez Rządowe Centrum Legislacji – wg stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r., w Wykazie B – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji -stan w dniu 4-08-2006 r.
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalenia:
zaakceptowano propozycje przesunięcia terminów przygotowywania projektów.
kontynuowanie prac zgodnie z harmonogramami przyjętymi w dniu 04-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych Departamentów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzorują: Członkowie Kierownictwa

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1657 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.