Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe


22.01.2007 Komunikat w sprawie zaniechania prac nad projektem rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe
Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
do dnia 18 listopada 2006 r

Uwagi prosimy przesyłać na adres
dep-ns@mz.gov.pl
Projekt
z dnia 12.10.2006 r.
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia……………………2006 r.
w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe


Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Uznaje się następujące dziedziny medycyny za priorytetowe:
1) anestezjologia i intensywna terapia;
2) angiologia;
3) balneologia i medycyna fizykalna;
4) chirurgia naczyniowa;
5) epidemiologia;
6) geriatria;
7) hematologia;
8) kardiologia;
9) medycyna paliatywna;
10) medycyna ratunkowa;
11) medycyna rodzinna;
12) neonatologia;
13) neurologia dziecięca;
14) onkologia kliniczna;
15) ortodoncja;
16) ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
17) patomorfologia;
18) psychiatria dzieci i młodzieży;
19) radioterapia onkologiczna;
20) rehabilitacja medyczna.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 1, poz. 7).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
UZASADNIENIE


Wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu następujące dziedziny medycyny uznano za priorytetowe:
1) epidemiologia;
2) geriatria;
3) medycyna rodzinna;
4) onkologia kliniczna;
5) patomorfologia;
6) rehabilitacja medyczna.

Wprowadzenie nowych dziedzin medycyny i uznanie ich za priorytetowe jest niezbędne z uwagi na konieczność zabezpieczenia systemu opieki zdrowotnej w specjalistów w dziedzinach:

• anestezjologii i intensywnej terapii;
• angiologii;
• balneologii i medycyny fizykalnej;
• chirurgii naczyniowej;
• hematologii;
• kardiologii;
• medycyny paliatywnej;
• medycyny ratunkowej;
• neonatologii;
• neurologii dziecięcej;
• ortodoncji;
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
• psychiatrii dzieci i młodzieży;
• radioterapii onkologicznej.

Potrzeba uznania anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii dziecięcej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu za dziedziny priorytetowe wiąże się z niedoborem kadry lekarzy specjalistów w tych specjalnościach.

Anestezjologia i intensywna terapia jest specjalnością podstawową, która kształci nie tylko lekarzy anestezjologów, ale także równolegle lekarzy intensywnej terapii. Każda z tych dziedzin posiada szeroki wymiar i ładunek dydaktyczny ukierunkowany na inne specjalności lekarskie (pomoc doraźna, resuscytacja, terapia bólu, intensywna terapia). Zapotrzebowanie na specjalistów w w/w dziedzinie jest coraz większe ze względu na potrzeby kliniczne nowoczesnej medycyny.

Neonatologia jest dziedziną medyczną, w której obserwuje się w ostatnich latach znaczny postęp. Konieczne jest dalsze doskonalenie systemu szkolenia oraz zapewnienie noworodkom z ryzykiem utraty życia intensywnej pomocy medycznej i interwencji chirurgicznej.

Ujemny przyrost naturalny, jaki istnieje w Polsce, nakłada obowiązek ratowania każdego nowonarodzonego, a na ograniczenie liczby nieodwracalnych powikłań zdrowotnych, rzutujących na stan zdrowia przyszłych dorosłych, wszelkie działania naprawcze w najwcześniejszym okresie życia dla uniknięcia inwalidztwa mają swoje niepodważalne uzasadnienie.

Neurologia dziecięca to specjalność, w której odczuwa się znaczny niedobór specjalistów. W kilku województwach nie ma ośrodka akademickiego, instytutu lub szpitala posiadającego akredytację, a więc tym samym brak jest możliwości prowadzenia specjalizacji w tej dziedzinie.
Mimo uruchamiania w postępowaniach kwalifikacyjnych nowych miejsc szkoleniowych, ciągle niewystarczająca jest kadra neurologów dziecięcych.

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu jest specjalnością, która również powinna zostać uznana za priorytetową. Ciągle i gwałtownie narastająca liczba różnorodnych obrażeń ciała, w których to wypadkach ponad 95% pacjentów doznaje uszkodzeń narządu ruchu, nierzadko złożonych i wielomiejscowych, wymagających skomplikowanego i długotrwałego leczenia oraz gwałtowny ubytek lekarzy specjalistów oraz chętnych do specjalizowania się powoduje, że bardzo szybko maleje dostępność dla pacjentów do świadczeń z zakresu tej specjalności. Powoduje to ogromne niezadowolenie pacjentów, a także w przypadku obrażeń ciała czy postępujących deformacji u dzieci narażenie pacjentów na trwałe kalectwo w sytuacjach, gdzie w odpowiednim czasie udzielona pomoc specjalistyczna daje duże szanse na wyleczenie.

Pozostałe dziedziny medycyny proponuje się do dodania do wykazu ze względu na niedobory kadrowe i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach, a także z uwagi na wzrastającą migrację.

Zaszeregowanie w/w specjalności do kategorii priorytetowej pozwoli na zwiększenie miejsc specjalizacyjnych w ramach rezydentury i docelowe zwiększenie liczby specjalistów w tych dziedzinach.

W związku z powyższym minister właściwy do spraw zdrowia podjął decyzję o wydaniu nowego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie uwzględniającego dotychczasowy stan prawny oraz niezbędne zmiany.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)


1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja.
Lekarze, lekarze dentyści, jednostki prowadzące specjalizację dla lekarzy, lekarzy dentystów w dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii dziecięcej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych w związku z tym, że stanowi kontynuację dotychczasowych rozwiązań.

3. Wpływ regulacji na warunki życia społecznego i gospodarczego w regionach.
Projektowane regulacje spowodują zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w w/w dziedzinach medycyny.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na rynek pracy, poprzez zwiększenie liczby specjalistów w w/w dziedzinach medycyny.

5. Wpływ regulacji na przedsiębiorczość gospodarki i konkurencyjność.
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na konkurencyjność gospodarki, poprzez zwiększenie liczby specjalistów w w/w dziedzinach medycyny.

6. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.
Wejście w życie projektu rozporządzenia spowoduje pozytywne skutki w postaci zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych w w/w specjalnościach.

7. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia będzie zaopiniowany przez Naczelną Radę Lekarską, Radę Główną Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Federację Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz konsultantów krajowych.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskim.
Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8530 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.