Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
do dnia 12 grudnia 2006 r

Uwagi prosimy przesyłać na adres
dep-pz@mz.gov.plROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ............................2006 r.
w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego


Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem”, będący jego oznaczeniem;
2) sposób oznakowania:
a) jednostek systemu,
b) centrum powiadamiania ratunkowego,
c) lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
d) kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
e) osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe,
f) ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ,,ustawą”;
3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

§ 2.

Wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Sposób oznakowania jednostek systemu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Sposób oznakowania centrum powiadamiania ratunkowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego posiada żółto – zieloną kamizelkę wykonaną z materiału odblaskowego klasy 1 z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu: „LEKARZ KOORDYNATOR” o wysokości znaków 15 cm.
2. Kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych posiada żółto – zieloną kamizelkę wykonaną z materiału odblaskowego klasy 1 z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu „KIERUJĄCY AKCJĄ RATUNKOWĄ” o wysokości znaków 15 cm.

§ 6.

Osoby wykonujące medyczne czynności ratunkowe są oznakowane, w zależności od pełnionej funkcji, poprzez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu oraz nadruku koloru czarnego lub granatowego na plecach na materiale odblaskowym:
1) ,,LEKARZ”;
2) ,,PILĘGNIARKA” lub ,,PIELĘGNIARZ”;
3) ,,RATOWNIK MEDYCZNY”.

§ 7.

Ratownicy z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, są oznakowani poprzez umieszczenie na umundurowaniu naszywki:
1) z napisem „RATOWNIK”;
2) z nazwą jednostki współpracującej z systemem.

§ 8.

1. Wymagania w zakresie umundurowania członków:
1) zespołu ratownictwa medycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
2) lotniczego zespołu ratownictwa medycznego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. Umundurowanie posiada znak CE, wydany zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności.

§ 9.

Wymagania określone w § 8 stosuje się do odzieży nabywanej po dniu 1 stycznia 2007 r.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Uzasadnienie


Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).
Rozporządzenie określa wzór graficzny systemu, sposób oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), centrów powiadamiania ratunkowego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, kierującego medycznymi działaniami ratowniczymi, osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek współpracujących z systemem, a także wymagania w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego.
Obecnie stosowane oznakowanie i umundurowanie w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne wzorowane jest na projekcie rozporządzenia, które stanowiło wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207, Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 267, poz. 2256).
Wprowadzenie jednolitego oznakowania i umundurowania umożliwi lepszą niż dotychczas identyfikację członków zespołu ratownictwa medycznego, niezależnie od warunków pogodowych i wpłynie na polepszenie bezpieczeństwa pracy zespołów.
Również właściwe oznakowanie ambulansów (folia odblaskowa klasy 3) przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, poprzez poprawę widoczności ambulansu w warunkach używania świateł drogowych (w nocy). Proponowane regulacje wpłyną dodatnio na komfort i bezpieczeństwo pracy członków zespołów ratownictwa medycznego.
Jednolite oznakowanie centrów powiadamiania ratunkowego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych ułatwi zidentyfikowanie placówki odpowiednio: koordynującej lub realizującej medyczne działania ratownicze. Elementy graficzne opisane w rozporządzeniu mają charakter uniwersalny i wzorowane są na oznakowaniach używanych przez podmioty ratownicze w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. To samo dotyczy wymagań dla umundurowania osób uczestniczących w akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa użytkowanej odzieży m. in. odporność na ścieranie, ogień, czynniki atmosferyczne, i inne właściwości zostały zaczerpnięte z Polskich Norm odnoszących się do odzieży ochronnej. Znak bezpieczeństwa CE, wydany zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności, świadczy o spełnieniu przez produkt odpowiednich Norm.
Regulacja nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
Wymagania dotyczące umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego stosować się będzie do umundurowania nabywanego po 1 stycznia 2007 r. (zgodnie z § 9 rozporządzenia). Odstąpienie od przepisu przejściowego wiązałoby się z koniecznością wymiany całości odzieży ochronnej użytkowanej obecnie w systemie ratownictwa medycznego, co wiązałoby się z jednej strony z dużymi nakładami po stronie dysponentów jednostek systemu, zaś z drugiej z kłopotami w zapewnieniu dostaw kilkudziesięciu tysięcy kompletów nowego umundurowania, odpowiadającego warunkom opisanym w rozporządzeniu. Przepis przejściowy umożliwi wymianę odzieży na nową w miarę jej zużywania. Należy zaznaczyć, iż obecnie nabywane przez dysponentów jednostek ubrania winny spełniać warunki określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217).
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.
W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r, o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 169, poz. 1414) projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie z przepisami ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia - zgodnie z art. 7 ustawy.
Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Ocena Skutków Regulacji


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.
Projekt rozporządzenia dotyczy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, dysponentów jednostek, centrów powiadania ratunkowego i zespołów ratownictwa medycznego.

2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Większość regulacji zawartych w rozporządzeniu została zaczerpnięta z Polskich Norm i jest w chwili obecnej już stosowana. Koszty oznakowania jednostek systemu (w sytuacji, gdy oznakowania brak) i umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego ponoszone będą (podobnie jak dotychczas) przez dysponentów jednostek i pokrywane będą ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność tych jednostek. Środki na bieżącą działalność zespołów ratownictwa medycznego zaplanowane zostały w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007.
Na obecnym etapie szczegółowe wyliczenie kosztów oznakowania i umundurowania jest trudne do oszacowania ze względu na brak szczegółowych danych odnośnie tego, jak będzie się kształtować zapotrzebowanie na nowe umundurowanie na przestrzeni czasu. Natomiast większość jednostek systemu jest już oznakowana zgodnie z rozporządzeniem.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy:
Wejście w życie przedmiotowego projektu nie ma wpływu na rynek pracy.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionów.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość
Wejście w życie projektowanej regulacji nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ na ochronę zdrowia ludności.
Wejście w życie rozporządzenia poprawi bezpieczeństwo zdrowotne ludności. Jednolite I czytelne oznakowanie jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz osób prowadzących akcję ratunkową na miejscu zdarzenia przyczyni się do poprawy koordynacji działań I ułatwi dostęp do fachowej pomocy medycznej.

7. Konsultacje społeczne.
Wstępny projekt rozporządzenia został skonsultowany z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. W toku uzgodnień projekt przedmiotowego rozporządzenia zostanie przedłożony celem zaopiniowania przez: Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federację Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Instytut Ratownictwa Medycznego, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym także poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności.
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie ma wpływu na warunki życia ludności.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9537 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.