Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 29 listopada 2006 r.


1. Projekt prezentacji „Sytuacja finansowa szpitali klinicznych” na Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu prezentacji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw,
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- przedstawia Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wstrzymanie prac nad nowelizacją rozporządzenia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 29-11-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do spraw Programu Szczepień Ochronnych
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego we współpracy z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

9. Projekt propozycji dotyczący podziału alokacji, rodzajów beneficjentów oraz określenia projektów kluczowych w ramach Osi Priorytetowej XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
termin realizacji: 29-11-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

10. Sprawy różne:
Informacja dotycząca Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny

- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie harmonogramu prac zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1526 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.