Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania


31.10.2007 r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

31.08.2007 Pismo nr. MZ-OZO-0201-11185-5/AWI/07


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 września 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 28 września 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.widarska@mz.gov.pl
Projekt 21.08.2007 r.

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia………… 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania
Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U. Nr 170, poz. 1797 i Nr 238, poz. 2402) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Część III systemu stanowi 2 – znakowy kod resortowy podmiotu, który utworzył zakład, z zastrzeżeniem ust. 3.”,
b) w ust. 2:
- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) pracodawca – kod 45;”,
- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) państwowa uczelnia medyczna albo państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – kod 80;”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
3. W przypadku, gdy podmiotem, który utworzył zakład jest spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo państwowej osoby prawnej – na końcu właściwego kodu dodaje się cyfrę 1.”;
2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Zakład opieki zdrowotnej wpisany do rejestru w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złoży wniosek o dokonanie zmiany resortowych kodów identyfikacyjnych
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924)
UZASADNIENIEProjektowane rozporządzenie nowelizuje aktualnie obowiązującą w tym zakresie regulację tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr.170, poz. 1797, z późn. zm.).

Proponowane zmiany dotyczą z jednej strony rozszerzenia systemu kodów dla podmiotu, który utworzył zakład, z drugiej – dodania lub zmiany kodów resortowych specjalności komórek organizacyjnych.

Z uwagi na brak odrębnego kodu dla pracodawcy, jako podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej przypadki takie oznaczane są dotychczas kodem 90 – inne podmioty. Powoduje to trudności w przetwarzaniu danych dotyczących tego rodzaju zakładów opieki zdrowotnej. W związku z powyższym, proponuje się dodanie kodu 45 – pracodawca.

Nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadziła z dniem 10 września 2006 r. możliwość utworzenia zakładu przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Dlatego też koniecznym jest ustalenie kodu także dla tego podmiotu. Proponuje się, aby był to ten sam kod, który przypisany publicznej uczelni medycznej albo państwowej uczelni medycznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Proponuje się również dodanie dodatkowego znaku dla odróżnienia zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo państwowej osoby prawnej.

Zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia polegające na dodaniu lub zmianie kodów resortowych specjalności komórek organizacyjnych spowodowane zostały wystąpieniami kierowanymi do Ministra Zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultantów krajowych m.in. w dziedzinie neonatologii, audiologii i foniatrii oraz ginekologii onkologicznej. Zdaniem wymienionych podmiotów modyfikacja kodów niezbędna jest w celu zapewnienia bardziej precyzyjnego opisu działań poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej, co w znacznym stopniu ułatwi kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.
W załączniku nr 2 wyrazy „świadczeniodawca” zastąpione zostały wyrazami „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych” gdyż kody resortowe mają zastosowanie do wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Pozostałe zmiany w załączniku nr 2 mają charakter porządkowy i polegają na ujednoliceniu treści załącznika pod względem gramatycznym (zmiana liczby mnogiej na pojedynczą w części HP.1 i HP.2 oraz w HP.5.1).
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji.
Ocena Skutków Regulacji


1) Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie
Rozporządzenie będzie oddziaływało na zakłady opieki zdrowotnej oraz organy prowadzące rejestr zakładów opieki zdrowotnej, tzn. wojewodów i Ministra Zdrowia, a także Narodowy Fundusz Zdrowia.

2) Konsultacje społeczne
Projekt zostanie przekazany do konsultacji następującym podmiotom: Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Sekretariatowi Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych, Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Forum Związków Zawodowych, Unii Metropolii Polskich, Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Konwentowi Marszałków RP, Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414).
Prace nad zmianą rozporządzenia zainicjowane zostały wystąpieniami kierowanymi do Ministra Zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultantów krajowych m.in. w dziedzinie neonatologii, audiologii i foniatrii oraz ginekologii onkologicznej. Zdaniem wymienionych podmiotów modyfikacja kodów niezbędna jest w celu zapewnienia bardziej precyzyjnego opisu działań poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej, co w znacznym stopniu ułatwi kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.

3) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa ani budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4) Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5) Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6) Wpływ na sytuację i rozwój regionów
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7) Wpływ regulacji na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób
Regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób.

8) Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7048 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.