Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych


15.11.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 sierpnia 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
30 dni
od dnia otrzymania projektu

Uwagi prosimy przesyłać na adres
k.makowiecka@mz.gov.plProjekt 29.08.2007 r.Ustawa
z dnia ….. 2007 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych


Art. 1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 45 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
2) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz.1824) w art. 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prawo do bezpłatnych leków oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2));”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 169, poz. 1411, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 102, poz. 691, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922 i Nr …, poz. …
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 169, poz. 1411, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 102, poz. 691, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922 i Nr …, poz. …
Uzasadnienie


Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych rozszerza uprawnienia cywilnych niewidomych ofiar wojny w zakresie dostępu do bezpłatnych leków.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824) określająca status i uprawnienia cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych. Ustawa ta dotyczy osób, które nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939 -1945 na terytorium Rzeczpospolitej i eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945. Ustawa ta włączyła powyższą grupę osób w system świadczeń dla ofiar działań wojennych 1939-1945 i została objęta pomocą państwa. Na mocy ustawy niewidomym cywilnym ofiarom działań wojennych przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości renty socjalnej oraz inne uprawnienia takie jak: ulgi przy przejazdach publicznymi środkami komunikacji miejskiej oraz zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Ponadto przyznano im uprawnienia z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej:
1) prawo do bezpłatnych leków objętych wykazami leków podstawowych i uzupełniających,
2) prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych,
3) prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez wymaganego skierowania,
4) prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata.

Uprawnienia w zakresie leków zostały określone tak jak dla inwalidów wojskowych mimo że grupa cywilnych niewidomych ofiar wojny bardziej odpowiada grupie inwalidów wojennych, niż wojskowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres uprawnień cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych w zakresie zaopatrzenia w leki jest węższy niż inwalidów wojennych i innych osób uprawnionych, wymienionych w art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obejmuje on leki z wykazów leków podstawowych i uzupełniających, które są bezpłatne dla osób uprawnionych tylko jednak do wysokości limitu ceny, ustalonego przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia. W zakresie zaopatrzenia w leki są oni traktowani jak inwalidzi wojskowi. Takie zrównanie cywilnych niewidomych ofiar wojny z inwalidami wojskowymi nie jest właściwe, bowiem niewidome cywilne ofiary działań wojennych tak jak inwalidzi wojenni doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych, a nie związku ze służbą wojskową – jak inwalidzi wojskowi.

Projekt, w miejsce istniejącego obecnie bezpłatnego dostępu wyłącznie do leków znajdujących się na wykazach leków podstawowych i uzupełniających (art. 45 ust. 1 pkt 4), wprowadza uprawnienie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny do otrzymywania bezpłatnie leków oznaczonych symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Brzmienie zmienianego art. 46 uwzględnia ustawę uchwaloną w dniu 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa nie jest objęta notyfikacją norm i aktów prawnych umożliwiającą uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w procedurach informacji określonych w przepisach Wspólnoty Europejskiej.

Projekt ustawy – stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) - zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ocena Skutków Regulacji (OSR)


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projektowana regulacja oddziałuje na Narodowy Fundusz Zdrowia i środowisko cywilnych niewidomych ofiar wojny.

2. Konsultacje społeczne
Projekt zostanie przesłany do konsultacji społecznych samorządom zawodów medycznych oraz Stowarzyszeniu Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego
Zakłada się, że zmiany spowodują wzrost kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie refundacji leków dla przedmiotowej grupy osób o kwotę ok. 1.500.000 zł rocznie. Wliczenie to powstało na podstawie średniej wartości rocznej refundacji w 2006 r. dla inwalidów wojennych, wynoszącej ok. 4.300 zł i szacunkowej liczby cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, wynoszącej ok. 300 osób. Niniejsze wyliczenie uwzględnia nowe brzmienie art. 46 zmienianego ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. (druk senacki nr 496), gdzie zostały rozszerzone uprawnienia osób w nim wymienionych o leki oznaczone symbolami „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie spowoduje kosztów dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projekt nie będzie miał wpływu na sytuację regionów.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia
Wejście w życie regulacji będzie mieć pozytywny wpływ na ochronę zdrowia objętej regulacją grupy społecznej, przez zwiększenie dostępu do bezpłatnych leków.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności
Wejście w życie regulacji nie będzie mieć wpływu na warunki życia ludności.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6005 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.