Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”


23.09.2007 Uwagi do projektu ustawy

13.09.2007 Pismo nr. MZ-PZ-O-402-3992-9/AO/07

13.09.2007 Pismo nr. DMPiA-10-23-234(2)/07

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 września 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 24 września 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
j.wdowiak@mz.gov.plProjekt z dnia 31 sierpnia 2007 r.USTAWA
z dnia .................................
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”


Art. 1.

W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Planowane nakłady na realizację działań z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych muszą stanowić rocznie nie mniej niż 10% nakładów na Program.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie


Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200) ma na celu zapewnienie racjonalnego wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na realizację „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”. Projektowana regulacja umożliwi optymalne dostosowanie środków finansowych do rzeczywistych potrzeb poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu.

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest programem interwencyjnym - obejmuje najważniejsze działania mające doprowadzić do poprawy sytuacji w polskiej onkologii. Realizacja działań profilaktycznych jest jednym z priorytetów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.
W ramach programu realizowane są następujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
1. Prewencja pierwotna nowotworów.
2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.
4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: w tym:
a) Moduł 1 - Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.
b) Moduł 2 - Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.

Na w/w zadania od 2008 roku zostanie przeznaczonych 25% nakładów na program, czyli co najmniej 62 500 000 zł. (zakładając, że na program zostanie przyznana minimalna kwota w wysokości 250 000 000 zł.).

Nakłady na profilaktykę przewyższają zapotrzebowanie, gdyż od początku realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” świadczenia w zakresie programów populacyjnych dla wczesnego wykrywania raka piersi (mammografia) i raka szyjki macicy (cytologia) finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast ze środków „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” finansowana jest koordynacja realizacji programów populacyjnych w skali kraju i poszczególnych województw, szkolenia realizatorów, kontrola jakości wykonywanych badań profilaktycznych oraz działania mające na celu zwiększenie zgłaszalności kobiet, a także monitorowanie realizacji i efektywności obu tych zadań.

Wszystkie realizowane zadania, obejmujące szeroki zakres profilaktyki oraz promocji, dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia nie wymagają na chwilę obecną zaangażowanie tak znacznych środków finansowych jak określone w ustawie. Dotychczasowa realizacja programu pokazała, iż przy obecnej świadomości społecznej profilaktyka pochłania mniej nakładów niż medycyna naprawcza. Od 2006 roku świadczenia finansowane przez NFZ w ramach programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy nie są limitowane. Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację programu profilaktyki raka szyjki macicy w roku 2006 przeznaczył kwotę w wysokości 23 397 854,17 zł., natomiast ze względu na niską zgłaszalność do programu wydatkowano na ten cel jedynie 12 517 659,32 zł., natomiast z przeznaczonych na program profilaktyki raka piersi środków finansowych w wysokości 52 417 212,79 zł. wykorzystano kwotę 34 033 678,09 zł. W roku 2007 wysokość środków finansowych, przeznaczonych przez NFZ wynosi: 50 391 503,16 zł. na program profilaktyki raka piersi i 20 049 193,86 zł. na program profilaktyki raka szyjki macicy. Z budżetu Ministra Zdrowia na działania profilaktyczne przeznaczono 50 000 000 zł. w roku 2006 i 54 380 000 zł. w roku 2007.

Głównym kierunkiem działań profilaktycznych, finansowanych w ramach narodowego programu jest zwiększenie świadomości społecznej o badaniach profilaktycznych oraz poprawa zgłaszalności na badania tego typu. Z uwagi na fakt, iż program finansowany jest ze środków budżetowych, w jego zakres wchodzą tylko te działania profilaktyczne, których efektywność została udowodniona naukowo (oprócz programów finansowanych przez NFZ (badania mammograficzne i cytologiczne) - Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (kolonoskopia), Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe).

W pierwszych latach realizacji programu podjęto działania mające na celu zbudowanie systemu kontroli jakości i organizacji badań przesiewowych. Utrzymanie obecnego zapisu art. 7 ust. 3 uniemożliwi zwiększenie nakładów na profilaktykę w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba. Z uwagi na fakt, iż Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest programem interwencyjnym, proponowana nowelizacja umożliwi optymalne dostosowanie wysokości nakładów na wszystkie podejmowane w ramach jego realizacji działania, w tym również na działania profilaktyczne.

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) niniejszy projekt ustawy zostanie zamieszczony na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.
Ustawa obejmuje zakresem regulacji podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii oraz wszystkie osoby, które będą mogły korzystać z rozwiązań wprowadzonych Programem.

2. Konsultacje społeczne:
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych, projektowana regulacja zostanie przekazana do konsultacji następującym podmiotom:
1) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2) Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) Naczelnej Radzie Lekarskiej;
4) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych;
5) Konfederacji Pracodawców Polskich;
6) Ogólnopolskiemu Związkowi Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej;
7) Związkowi Pracodawców Służby Zdrowia;
8) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
9) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
10) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy;
11) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych;
12) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Techników Medycznych Radioterapii;
13) Związkowi Zawodowemu Chirurgów Polskich;
14) Związkowi Zawodowemu Farmaceutów;
15) Konsultantom Krajowym;
16) Polskiej Unii Onkologii;
17) Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu;
18) Polskiemu Towarzystwu Szpitalnictwa;
19) Federacji Polskich Towarzystw Onkologicznych;
20) Towarzystwu Chirurgów Polskich;
21) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;
22) Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych;
23) Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK - NSZZ „Solidarność”;
24) Konwentowi Marszałków RP;
25) Federacji Związków Gmin i Powiatów RP;
26) Unii Metropolii Polskich;
27) Unii Miasteczek Polskich;
28) Związkowi Powiatów Polskich;
29) Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii;
30) Stowarzyszeniu „Gladiator”;
31) Stowarzyszeniu „Różowa Wstążeczka”;
32) Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Chorymi ze Stomią;
33) Koalicji na Rzecz Pacjentów „mam prawo do zdrowia”;
34) Federacji Konsumentów,
a ponadto zostanie zamieszczona na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Regulacja zaproponowana w projekcie nowelizacji ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Umożliwi jedynie racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wejście w życie ustawy nie ma bezpośredniego wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie ustawy ma wpływ na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii we wszystkich regionach Polski oraz jakości życia chorych.

6. Wpływ na rynek pracy.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na rynek pracy.

7. Wpływ na zdrowie społeczeństwa.
Wejście w życie ustawy zapewni racjonalny i optymalny podział środków finansowych na wszystkie zadania realizowane w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5029 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.